කොමන්ස්
මාධ්‍ය

විකිනිව්ස් 
පුවත්

විකික්වෝට් 
කියමන්

විකිසෝර්ක් 
මූලාශ්‍ර

විකිවර්සිටි
ඉගෙනුම් මූලාශ්‍ර

විකිවොයේජ් 
සංචාරක උපදේශනය

වික්‍ෂනරි 
අර්ථ දැක්වීම්

විකිඩේටා 
දත්ත ගබඩාව

විකිස්පීශීස් 
ජීවී විශේෂ

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usageසංස්කරණය

{{Wikimedia for portals}}

The template automatically uses the page name of the portal when placed on the page. To change this, use the |page= field, if needed, to point to Interwikimedia links other than the one named on the portal page.

If you need to point to the Foo Interwiki, but your Portal is named Portal:Bar, then you would format the template as such:

{{Wikimedia for portals |page=Foo}}

Optionsසංස්කරණය

To prevent a specific project from displaying, use =no after one or more of the following parameters, for example:

{{Wikimedia for portals
| b = 
| page = 
| commons = 
| n = 
| q = 
| s = 
| v = 
| voy = 
| wikt = 
| data = 
| species = 
}}
<!-- input 'no' to exclude projects -->

Examplesසංස්කරණය

{{Wikimedia for portals}}

Produces:

කොමන්ස්
මාධ්‍ය

විකිනිව්ස් 
පුවත්

විකික්වෝට් 
කියමන්

විකිසෝර්ක් 
මූලාශ්‍ර

විකිවර්සිටි
ඉගෙනුම් මූලාශ්‍ර

විකිවොයේජ් 
සංචාරක උපදේශනය

වික්‍ෂනරි 
අර්ථ දැක්වීම්

විකිඩේටා 
දත්ත ගබඩාව

විකිස්පීශීස් 
ජීවී විශේෂ

With page field

{{Wikimedia for portals |page=Foo}}

Produces:

කොමන්ස්
මාධ්‍ය

විකිනිව්ස් 
පුවත්

විකික්වෝට් 
කියමන්

විකිසෝර්ක් 
මූලාශ්‍ර

විකිවර්සිටි
ඉගෙනුම් මූලාශ්‍ර

විකිවොයේජ් 
සංචාරක උපදේශනය

වික්‍ෂනරි 
අර්ථ දැක්වීම්

විකිඩේටා 
දත්ත ගබඩාව

විකිස්පීශීස් 
ජීවී විශේෂ

See alsoසංස්කරණය

Main portal creation templates

 • {{Basic portal start page}}—Used to create portal main pages.
 • {{Random portal component}}—Used on the portal main page to randomly display articles from the portal sub-pages.
  • {{Random portal component with nominate}}—Used on the portal main page to randomly display articles from the portal sub-pages, adding the option to nominate other Featured foo articles.
 • {{Random subpage}}—Used on the portal main page to randomly display articles from the portal sub-pages. This template is best used for creating randomly populated Did you know... sections on the portal main page that are intended to include multiple Did you know... facts.
 • {{Subpage}}—Used to output a box containing a link to subpage.
 • {{Numbered subpages}}—Used to create article links on portal sub-pages with 50 links.
  • {{Numbered subpages|max=25}}—As hereinbefore, but with 25 links.
  • {{Numbered subpages|max=75}}—As hereinbefore, but with 75 links.
  • {{Numbered subpages|max=100}}—As hereinbefore, but with 100 links.
 • {{Random box-header subpage}}—Used to transclude a numbered subpage.

Main portal page formatting templates

Templates that configure links

These templates are used to format the articles on the sub-pages

{{Selected X}}—Generic template for situations not listed hereafter.

Related templates

TemplateDataසංස්කරණය

Creates a table of interwiki links related to the current portal.

Template parameters

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Wikibooksb

Show Wikibooks in the template

Default
yes
Example
b=no
Booleanoptional
Pagepage

Base name to use for the interwiki links

Default
{{PAGENAME}}
Example
page=Foo
Stringoptional
Commonscommons

Show Commons in the template

Default
yes
Example
commons=no
Booleanoptional
Wikinewsn

Show Wikinews in the template

Default
yes
Example
n=no
Booleanoptional
Wikiquoteq

Show Wikiquote in the template

Default
yes
Example
q=no
Booleanoptional
Wikisources

Show Wikisource in the template

Default
yes
Example
s=no
Booleanoptional
Wikiversityv

Show Wikiversity in the template

Default
yes
Example
v=no
Booleanoptional
Wikivoyagevoy

Show Wikivoyage in the template

Default
yes
Example
voy=no
Booleanoptional
Wiktionarywikt

Show Wiktionary in the template

Default
yes
Example
wikt=no
Booleanoptional
Wikidatadata

Show Wikidata in the template

Default
yes
Example
data=no
Booleanoptional
Wikispeciesspecies

Show Wikispecies in the template

Default
yes
Example
species=no
Booleanoptional
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Wikimedia_for_portals&oldid=429838" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි