සැකිල්ල:Transclude linked excerpts as random slideshow