ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Purposeසංස්කරණය

Adds standardized WP:Short description metadata to the portal.

Usageසංස්කරණය

{{Portal description}}

Outputසංස්කරණය

Code this will output:
{{Short description|Wikipedia's portal for exploring content related to {{PAGENAME}}}}
Resulting description:
Wikipedia's portal for exploring content related to Portal title

Parameterසංස්කරණය

The parameter |topic= or |1= can be used to override the default topic display, which is the base pagename. This is primarily to disambiguate or clarity; while our portal names are as concise as we can make them while still being recognizable, this is not alway ideal, descriptively.

Example:
Portal:English would get a default description of "Wikipedia's portal for exploring content related to English", which might be confusing to some readers (English culture and people? English history?).
Code:
{{Portal description|the English language}}
     or
{{Portal description}}


Do not add a separate {{Short description}} template to the portal in attempt to override the default output of this template; use this template's parameter instead, or the page will have two conflicting short descriptions. If a different style of short description is necessary, replace {{Portal description}} with {{Short description}}, in which the full short description is required as the parameter.

Viewing short descriptionsසංස්කරණය

To temporarily or permanently turn on inline display of short description content on Wikipedia pages, see Template:Short description/doc#Testing.

See alsoසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Portal_description&oldid=429285" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි