සැකිල්ල:අවිසාරී උප ප්‍රවර්ගය/doc

See WP:DIFFUSE

To be used in conjunction with {{Non-diffusing parent category}}

Usage සංස්කරණය

{{Non-diffusing subcategory|parent}}

{{Non-diffusing subcategory|parent|specific}}

Parameters සංස්කරණය

  1. parent (required) – the parent category (without the prefix "Category:")
  2. specific (optional) – replaces the name of the parent category in the second sentence

Examples සංස්කරණය

{{Non-diffusing subcategory|American film actors}}
{{Non-diffusing subcategory|American film actors|actors}}

නිරීක්ෂණ ප්‍රවර්ග සංස්කරණය

Other category-header templates සංස්කරණය