ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template is meant to be placed at the top of pages for categories whose contents are related to portals (i.e. in Wikipedia's portal namespace). Their parent category is Cat:Portals. See also Wikipedia:Avoid self-references.

Parameters (optional)සංස්කරණය

|description=a description Adds a description of the category and/or its associated portal to the first message box.
|nolinkinfo Suppresses the appearance of the second message box (describing how {{portal}} may be used to present a link to a portal).
|topic=topic Sets the topic used to demonstrate the portal link in the second message box (if the link there is incorrect or an alternative required).

See alsoසංස්කරණය

Other category-header templatesසංස්කරණය

  1. Numbered list item
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Portal_category&oldid=437021" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි