සැකිල්ල:අවිසාරී උප ප්‍රවර්ගය

(සැකිල්ල:Non-diffusing subcategory වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)