සාන්ත ජුසේ විදුහල, කොළඹ

(සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය, කොළඹ වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

කොළඹ මරදාන,සාන්ත ජුසේ විදුහල (St. Joseph's College, Colombo)

සාන්ත ජෝශප් විද්‍යාලය
Location
Map

ඛණ්ඩාංක6°55′29″N 79°51′37″E / 6.924822°N 79.860405°E / 6.924822; 79.860405ඛණ්ඩාංක: 6°55′29″N 79°51′37″E / 6.924822°N 79.860405°E / 6.924822; 79.860405
තොරතුරු
වර්ගයරෝමානු කතෝලික
ආදර්ශ පාඨයIN SCIENTIA ET VIRTUTE
- Virtue and Knowledge -
ශ්‍රේණි1 to 13 Local Syllabus London A/L's
බාලක/බාලිකාපිරිමි
Age5 to 19
වර්ණ(ය)Blue & White
වෙබ් අඩවියhttp://www.stjosephscollege.edu.lk/

විශිෂ්ඨ ආදි සිසුන්

සංස්කරණය

අඩවියෙන් බැහැර පිටු

සංස්කරණය