මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

3 සැප්තැම්බර් 2019

29 මාර්තු 2019

1 අප්‍රේල් 2018

9 ජනවාරි 2018

16 ජූනි 2016

30 ජනවාරි 2016

12 ඔක්තෝබර් 2015

9 මාර්තු 2014

8 ඔක්තෝබර් 2011

14 අගෝස්තු 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Vituzzu" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි