මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

9 ජූනි 2008

7 ජූනි 2008

3 ජූනි 2008

1 ජූනි 2008

30 මැයි 2008

26 මැයි 2008

21 මැයි 2008

18 මැයි 2008

10 මැයි 2008

1 මැයි 2008

26 අප්‍රේල් 2008

25 අප්‍රේල් 2008

24 අප්‍රේල් 2008

21 අප්‍රේල් 2008

19 අප්‍රේල් 2008

15 අප්‍රේල් 2008

14 අප්‍රේල් 2008

13 අප්‍රේල් 2008

10 අප්‍රේල් 2008

9 අප්‍රේල් 2008

30 මාර්තු 2008

27 මාර්තු 2008

22 මාර්තු 2008

15 මාර්තු 2008

11 මාර්තු 2008

25 පෙබරවාරි 2008

19 පෙබරවාරි 2008

26 ජනවාරි 2008

25 ජනවාරි 2008

21 ජනවාරි 2008

20 ජනවාරි 2008

18 ජනවාරි 2008

17 ජනවාරි 2008

15 ජනවාරි 2008

14 ජනවාරි 2008

13 ජනවාරි 2008

11 ජනවාරි 2008

8 ජනවාරි 2008

6 ජනවාරි 2008

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/PipepBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි