උණ යනු රෝග ලක්‍ෂණයකි.

උණ (Fever)
වෙනත් නම්Pyrexia, febrile response
An analog medical thermometer showing a temperature of 38.8 °C or 101.8 °F
විශේෂතාවInfectious disease, pediatrics
රෝග ලක්‍ෂණInitially: shivering, feeling cold[1]
Later: flushed, sweating[2]
සංකුලතාFebrile seizure[3]
හේතුIncrease in the body's temperature set-point[4][5]
රෝග විනිශ්චය ක්‍රමTemperature > between 37.5 and 38.3 °C (99.5 and 100.9 °F)[6][7]
Differential diagnosisHyperthermia[6]
ප්‍රතිකාරBased on underlying cause, not required for fever itself[1][8]
ඖෂධIbuprofen, paracetamol (acetaminophen)[8][9]
සංඛ්‍යාතයCommon[10][1]
වෛද්‍ය උෂ්ණත්ව මානය (උණ කටුව) සෙල්සියස් අංශක 38.7 පෙන්වයි.


මැනීම සංස්කරණය

රෝගියෙකුට උණ වැළඳී ඇතැයි සැක කල විට එම උෂ්ණත්ව වැඩිවීම වෛද්‍ය උෂ්ණත්ව මානය (උණ කටුව) මගින් පහත පරිදි මැන ගත හැක.

 • ගුද මාර්ගය තුල උෂ්ණත්වය මැණීම - මෙහිදී උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 38 (ෆැරන්හයිට් අංශක 100.4) ට වඩා වැඩිනම් උණ ඇතැයි සැළෙකේ.
 • මුඛය තුල උෂ්ණත්වය මැණීම - මෙහිදී උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 37.5 (ෆැරන්හයිට් අංශක 99.5) ට වඩා වැඩිනම් උණ ඇතැයි සැළෙකේ.
 • කිහිල්ලේ උෂ්ණත්වය මැණීම - මෙහිදී උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 37.2 (ෆැරන්හයිට් අංශක 99) ට වඩා වැඩිනම් උණ ඇතැයි සැළෙකේ.

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

 1. 1.0 1.1 1.2 උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; Peds2011 නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 2. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; Sue2014 නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 3. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; CDC2010 නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 4. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; Kl2015 නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 5. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; Gar2012p375 නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 6. 6.0 6.1 උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; NC08 නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 7. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; CC09 නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 8. 8.0 8.1 උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; Ric2015 නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 9. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; Gar2012 නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 10. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; Ki2013 නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උණ&oldid=448569" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි