මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

23 නොවැම්බර් 2020

24 මැයි 2020

28 පෙබරවාරි 2020

1 පෙබරවාරි 2020

21 ජනවාරි 2020

26 ඔක්තෝබර් 2019

19 ඔක්තෝබර් 2019

16 ඔක්තෝබර් 2019

13 ඔක්තෝබර් 2019

11 ඔක්තෝබර් 2019

10 ඔක්තෝබර් 2019

8 ඔක්තෝබර් 2019

7 ඔක්තෝබර් 2019

6 ඔක්තෝබර් 2019

5 ඔක්තෝබර් 2019

1 ඔක්තෝබර් 2019

30 සැප්තැම්බර් 2019

29 සැප්තැම්බර් 2019

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Chamika1990" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි