සැකිල්ල:Nobility table header

නම පින්තූරය උපත විවාහ මරණය
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

Usage

{{Nobility table header}}
| King Wikipedia || [[File:Example.jpg|100px]] || {{birth date|2000|1|30}} || ... || ...
|-
...
|}

or

{{Nobility table header|name=Duke}}
| Duke Wikipedia || [[File:Example.jpg|100px]] || {{birth date|2000|1|30}} || ... || ...
|-
...
|}

or

{{Nobility table header|arms=yes}}
| King Wikipedia || [[File:Example.jpg|100px]] || [[File:Example.jpg|100px]] || {{birth date|2000|1|30}} || ... || ... || ...
|-
...
|}

or

{{Nobility table header|extra column=උරුමය}}
| King Wikipedia || [[File:Example.jpg|100px]] || {{birth date|2000|1|30}} || ... || ... || ...
|-
...
|}
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Nobility_table_header&oldid=441837" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි