විකිපීඩියා:අවදානම් වියාචන

(විකිපීඩියා:Risk disclaimer වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
අවදානම ඔබ විසින්ම දරාගනිමින් විකිපීඩියාව භාවිතා කරන්න

විකිපීඩියාව තුල ඔබට හමුවන කිසියම් තොරතුරක් වැරදි සහිත බවද, නොමග යවන සුළු බවද, අන්තරාදායක බවද, ඇලෙන ගැලෙන සුළු බවද, ආචාර සම්පන්න නොවන බවද හෝ අනීතික බවද ඔබ විසින් නිශ්චය කිරීමට ඉඩ ඇති බවට කාරුණිකව සිහි ඇති වන්න.

Some information on Wikipedia may create an unreasonable risk for readers who choose to apply or use the information in their own activities, or to promote the information for use by third parties.

None of the authors, contributors, administrators, vandals, or anyone else connected with Wikipedia, in any way whatsoever, can be responsible for your use of the information contained in or linked from these web pages.

Please take all steps necessary to ascertain that information you receive from Wikipedia is correct and has been verified. Check the references at the end of the article, and read the article's talk page and revision history to see if there are outstanding disputes over the contents of the article. Double-check all information with independent sources.

If an article contains suggestions regarding dangerous, illegal, or unethical activities, remember that anyone can post this information on Wikipedia. The authors may not be qualified to provide you with complete information or to inform you about adequate safety precautions and other measures to prevent injury, or other damage to your person, property, or reputation. If you need specific advice (for example, medical, legal, financial, marital or risk management), please seek a professional licensed or knowledgeable in that area.

Wikipedia is not uniformly peer reviewed; while readers may correct errors or remove erroneous suggestions, they have no legal duty to do so. All information found on the site is without any implied warranty of fitness for any purpose or use whatsoever.

No consequential damages can be sought against Wikipedia, as it is a voluntary association of individuals formed to create freely-licensed online educational, cultural, and informational resources. This information is being given to you gratuitously, and there is no agreement or understanding between you and Wikipedia regarding your use or modification of this information beyond the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (CC BY-SA), and the GNU Free Documentation License (GFDL).

Do not rely upon any information found in Wikipedia without independent verification.