විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/නොවැම්බර් 7

නොවැම්බර් 7: බෙලාරූස් හා පැරණි සෝවියට් සංගමයෙහි වෙනත් බොහෝ ප්‍රදේශ විසින් සමරනු ලබන ඔක්තොම්බර් විප්ලව දිනය

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 6 නොවැම්බර් 7 නොවැම්බර් 8