ආයුබෝවන්!සංස්කරණය

 
විකිපීඩියාව සංස්කරණයට
නො පැකිළෙන්න​!
බිය නො වන්න​!

ආයුබෝවන් Hase1990, ඔබව සිංහල විකිපීඩියාව වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
අප හා සම්බන්ධ වීම ගැන ඔබට ස්තූතිය පුද කරන අතර, ඔබ මෙහි බොහෝ කාලයක් රැඳේවා යි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

නවක සාමාජිකයන්ට ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි ලිපි කිහිපයක් මෙන්න:

ඔබ, විකිපීඩියානුවෙකු ලෙස මෙය සංස්කරණය කිරීම විනෝදයක් වනු ඇති බවට අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු! කරුණාකර සාකච්ඡා පිටු වලදී ඔබේ නම මෙසේ (~~~~) අත්සන් කරන්න, මෙමගින් ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ නම සහ දිනය සටහන් වනු ඇත. ඔබට උදවු අවශ්‍ය නම්, ප්‍රශ්න යොමු කරන ආකාරය බලන්න, වෙනත් සාමාජිකයෙකුගේ සාකච්ඡා පිටුවක දී ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න, එසේ නැතිනම් මෙය => {{helpme}} ඔබේ සාකච්ඡා පිටුවේ සටහන් කරන්න, එවිට කවුරුන් හෝ ඔබට උපකාර කිරීමට ඉදිරිපත්වනු ඇත.

සිංහල විකියේ ලිපි තනන විට සිංහලෙන් මාතෘකා යෙදීමට කාරුණික වන්න
ලිපි තුල සබැඳි යොදා තවත් ලිපි වලට යොමු කරන්න
රූප, වගු ආදිය භාවිතා කරන්න
ලිපියෙහි මාතෘකාව දරන වෙනත් භාෂා ලිපි තිබේනම් අන්තර්-භාෂා සබැඳි යොදන්න
ලිපිය ප්‍රවර්ගීකරණය කරන්න


ස්තූතියි ! --අස්ලාන් (talk) 16:06, 28 නොවැම්බර් 2011 (යූටීසී)

File copyright problem with ගොනුව:Rgs.jpgසංස්කරණය

 

Thank you for uploading ගොනුව:Rgs.jpg. However, it currently is missing information on its copyright and licensing status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can verify that it has an acceptable license status and a verifiable source. Please add this information by editing the image description page. You may refer to the image use policy to learn what files you can or cannot upload on Wikipedia. The page on copyright tags may help you to find the correct tag to use for your file. If the file is already gone, you can still make a request for undeletion and ask for a chance to fix the problem.

Please also check any other files you may have uploaded to make sure they are correctly tagged. Here is a list of your uploads.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 02:26, 8 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)

File copyright problem with ගොනුව:Asdgzsg.jpgසංස්කරණය

 

Thank you for uploading ගොනුව:Asdgzsg.jpg. However, it currently is missing information on its copyright and licensing status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can verify that it has an acceptable license status and a verifiable source. Please add this information by editing the image description page. You may refer to the image use policy to learn what files you can or cannot upload on Wikipedia. The page on copyright tags may help you to find the correct tag to use for your file. If the file is already gone, you can still make a request for undeletion and ask for a chance to fix the problem.

Please also check any other files you may have uploaded to make sure they are correctly tagged. Here is a list of your uploads.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 02:28, 8 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)

File copyright problem with ගොනුව:Que.jpgසංස්කරණය

 

Thank you for uploading ගොනුව:Que.jpg. However, it currently is missing information on its copyright and licensing status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can verify that it has an acceptable license status and a verifiable source. Please add this information by editing the image description page. You may refer to the image use policy to learn what files you can or cannot upload on Wikipedia. The page on copyright tags may help you to find the correct tag to use for your file. If the file is already gone, you can still make a request for undeletion and ask for a chance to fix the problem.

Please also check any other files you may have uploaded to make sure they are correctly tagged. Here is a list of your uploads.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 02:28, 8 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)

File copyright problem with ගොනුව:Gas23.jpgසංස්කරණය

 

Thank you for uploading ගොනුව:Gas23.jpg. However, it currently is missing information on its copyright and licensing status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can verify that it has an acceptable license status and a verifiable source. Please add this information by editing the image description page. You may refer to the image use policy to learn what files you can or cannot upload on Wikipedia. The page on copyright tags may help you to find the correct tag to use for your file. If the file is already gone, you can still make a request for undeletion and ask for a chance to fix the problem.

Please also check any other files you may have uploaded to make sure they are correctly tagged. Here is a list of your uploads.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 02:28, 8 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)

File copyright problem with ගොනුව:Instumentsbngra.jpgසංස්කරණය

 

Thank you for uploading ගොනුව:Instumentsbngra.jpg. However, it currently is missing information on its copyright and licensing status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can verify that it has an acceptable license status and a verifiable source. Please add this information by editing the image description page. You may refer to the image use policy to learn what files you can or cannot upload on Wikipedia. The page on copyright tags may help you to find the correct tag to use for your file. If the file is already gone, you can still make a request for undeletion and ask for a chance to fix the problem.

Please also check any other files you may have uploaded to make sure they are correctly tagged. Here is a list of your uploads.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 02:28, 8 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)

File copyright problem with ගොනුව:Bhangra.jpgසංස්කරණය

 

Thank you for uploading ගොනුව:Bhangra.jpg. However, it currently is missing information on its copyright and licensing status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can verify that it has an acceptable license status and a verifiable source. Please add this information by editing the image description page. You may refer to the image use policy to learn what files you can or cannot upload on Wikipedia. The page on copyright tags may help you to find the correct tag to use for your file. If the file is already gone, you can still make a request for undeletion and ask for a chance to fix the problem.

Please also check any other files you may have uploaded to make sure they are correctly tagged. Here is a list of your uploads.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 02:28, 8 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)

File copyright problem with ගොනුව:Dance1.jpgසංස්කරණය

 

Thank you for uploading ගොනුව:Dance1.jpg. However, it currently is missing information on its copyright and licensing status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can verify that it has an acceptable license status and a verifiable source. Please add this information by editing the image description page. You may refer to the image use policy to learn what files you can or cannot upload on Wikipedia. The page on copyright tags may help you to find the correct tag to use for your file. If the file is already gone, you can still make a request for undeletion and ask for a chance to fix the problem.

Please also check any other files you may have uploaded to make sure they are correctly tagged. Here is a list of your uploads.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 02:28, 8 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)

ඔබේ උඩුගතකිරීම්සංස්කරණය

කරුණාකර උඩුගත කිරීමේදී උඩුගතකෙරුම් ආකෘතිපත නිසිලෙස පිරැවීමට සැලකිලිමත් වන්න. නොනිසි බලපත් සහිත ගොනු ඉතා ඉක්මණින් මකාදැමෙන අතර නිදහස් මාධ්‍යයන් උඩුගත කිරීමට ද වගබලාගන්න. මෙය දිගින්දිගට ම සිදුවුවහොත් ඔබව වාරණයකට ලක්විය හැකි බැවින් ඒ පිළිබඳ සැලැකිලිමත් වන ලෙස ඉල්වා සිටිමි. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 04:00, 8 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)

File copyright problem with ගොනුව:390px-Evstafiev-chechnya-prayer3.jpgසංස්කරණය

 

Thank you for uploading ගොනුව:390px-Evstafiev-chechnya-prayer3.jpg. However, it currently is missing information on its copyright and licensing status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can verify that it has an acceptable license status and a verifiable source. Please add this information by editing the image description page. You may refer to the image use policy to learn what files you can or cannot upload on Wikipedia. The page on copyright tags may help you to find the correct tag to use for your file. If the file is already gone, you can still make a request for undeletion and ask for a chance to fix the problem.

Please also check any other files you may have uploaded to make sure they are correctly tagged. Here is a list of your uploads.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 16:21, 8 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)

File copyright problem with ගොනුව:Lebanon.gifසංස්කරණය

 

Thank you for uploading ගොනුව:Lebanon.gif. However, it currently is missing information on its copyright and licensing status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can verify that it has an acceptable license status and a verifiable source. Please add this information by editing the image description page. You may refer to the image use policy to learn what files you can or cannot upload on Wikipedia. The page on copyright tags may help you to find the correct tag to use for your file. If the file is already gone, you can still make a request for undeletion and ask for a chance to fix the problem.

Please also check any other files you may have uploaded to make sure they are correctly tagged. Here is a list of your uploads.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 04:37, 9 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)

File copyright problem with ගොනුව:Lockport bartlettt color.jpgසංස්කරණය

 

Thank you for uploading ගොනුව:Lockport bartlettt color.jpg. However, it currently is missing information on its copyright and licensing status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can verify that it has an acceptable license status and a verifiable source. Please add this information by editing the image description page. You may refer to the image use policy to learn what files you can or cannot upload on Wikipedia. The page on copyright tags may help you to find the correct tag to use for your file. If the file is already gone, you can still make a request for undeletion and ask for a chance to fix the problem.

Please also check any other files you may have uploaded to make sure they are correctly tagged. Here is a list of your uploads.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 13:21, 22 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)

File copyright problem with ගොනුව:250px-Cotton gin harddddddddddpers.jpgසංස්කරණය

 

Thank you for uploading ගොනුව:250px-Cotton gin harddddddddddpers.jpg. However, it currently is missing information on its copyright and licensing status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can verify that it has an acceptable license status and a verifiable source. Please add this information by editing the image description page. You may refer to the image use policy to learn what files you can or cannot upload on Wikipedia. The page on copyright tags may help you to find the correct tag to use for your file. If the file is already gone, you can still make a request for undeletion and ask for a chance to fix the problem.

Please also check any other files you may have uploaded to make sure they are correctly tagged. Here is a list of your uploads.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 13:21, 22 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)

File copyright problem with ගොනුව:Salem shipping colonial color1111.jpgසංස්කරණය

 

Thank you for uploading ගොනුව:Salem shipping colonial color1111.jpg. However, it currently is missing information on its copyright and licensing status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can verify that it has an acceptable license status and a verifiable source. Please add this information by editing the image description page. You may refer to the image use policy to learn what files you can or cannot upload on Wikipedia. The page on copyright tags may help you to find the correct tag to use for your file. If the file is already gone, you can still make a request for undeletion and ask for a chance to fix the problem.

Please also check any other files you may have uploaded to make sure they are correctly tagged. Here is a list of your uploads.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 13:22, 22 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)

File copyright problem with ගොනුව:Iraaq-War-Map.pngසංස්කරණය

 

Thank you for uploading ගොනුව:Iraaq-War-Map.png. However, it currently is missing information on its copyright and licensing status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can verify that it has an acceptable license status and a verifiable source. Please add this information by editing the image description page. You may refer to the image use policy to learn what files you can or cannot upload on Wikipedia. The page on copyright tags may help you to find the correct tag to use for your file. If the file is already gone, you can still make a request for undeletion and ask for a chance to fix the problem.

Please also check any other files you may have uploaded to make sure they are correctly tagged. Here is a list of your uploads.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 03:00, 23 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)

ඔබට සුභ නව වසරක්!සංස්කරණය

සුභ නව වසරක් වේවා!

සිඳු ( සාකච්ඡාව / @ ) 12:00, 1 ජනවාරි 2012 (යූටීසී)

Invitationසංස්කරණය

Invitation to Wikiproject Featured articles

Hello, Hase1990.

You are invited to join Wikiproject Featured articles, a WikiProject and resource dedicated to improving Wikipedia's number of Featured articles and related topics.

To join the project, just add your name to the member list. Randeer (talk) 14:29, 15 ඔක්තෝබර් 2015 (යූටීසී)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Hase1990&oldid=346621" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි