ආයුබෝවන්! සංස්කරණය

 
විකිපීඩියාව සංස්කරණයට
නො පැකිළෙන්න​!
බිය නො වන්න​!

ආයුබෝවන් Cyrus noto3at bulaga, ඔබව සිංහල විකිපීඩියාව වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
අප හා සම්බන්ධ වීම ගැන ඔබට ස්තූතිය පුද කරන අතර, ඔබ මෙහි බොහෝ කාලයක් රැඳේවා යි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

නවක සාමාජිකයන්ට ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි ලිපි කිහිපයක් මෙන්න:

ඔබ, විකිපීඩියානුවෙකු ලෙස මෙය සංස්කරණය කිරීම විනෝදයක් වනු ඇති බවට අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු! කරුණාකර සාකච්ඡා පිටු වලදී ඔබේ නම මෙසේ (~~~~) අත්සන් කරන්න, මෙමගින් ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ නම සහ දිනය සටහන් වනු ඇත. ඔබට උදවු අවශ්‍ය නම්, ප්‍රශ්න යොමු කරන ආකාරය බලන්න, වෙනත් සාමාජිකයෙකුගේ සාකච්ඡා පිටුවක දී ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න, එසේ නැතිනම් මෙය => {{helpme}} ඔබේ සාකච්ඡා පිටුවේ සටහන් කරන්න, එවිට කවුරුන් හෝ ඔබට උපකාර කිරීමට ඉදිරිපත්වනු ඇත.

ස්තූතියි ! --Randeer (talk) 05:04, 21 දෙසැම්බර් 2016 (යූටීසී)Reply[reply]

Your effort to translate English articles to Sinhala. සංස්කරණය

Your effort to translate English articles to Sinhala is commended. However, since you are using a mechanized translator there are plenty of grammatical mistakes and the translated content doesn't make any sense. Hence it does not serve the purpose and your valuable efforts are wasted.
My advice is for you to learn Sinhala and then make an effort to translate articles to Sinhala and thereby try to nourish Sinhala Wikipedia. Thanks for the understanding. --- Shwetha (talk) 11:03, 30 ජූනි 2018 (යූටීසී)Reply[reply]

Editing style සංස්කරණය

Hi Cyrus, it seems your style of editing has raised concern in some of our editors. Please take extra care when dealing with things that might be viewed as a disruption. --Lee (talk) 02:14, 5 අගෝස්තු 2018 (යූටීසී)Reply[reply]

Areas of Concern සංස්කරණය

Dear User,
At the inception we noticed that you were trying to translate English articles to Sinhala using a mechanized translator which paved the way for very bad translations which could not be understood by other users. Secondly you were trying to propose certain Sinhala articles for speedy deletion; these articles were good and should not have been nominated. Naturally the author/translator of the article will get flabbergasted due to this. The most recent example was ඔසරිය. Whilst the article had good Sinhala, good content, and good structure you proposed it for speedy deletion for "patent nonsense". This had happened because of your poor Sinhala knowledge.
Whilst your effort to get involved with Sinhala Wikipedia is commended, your lack of knowledge about the Sinhala culture, practices and especially Language hampers it. Please take care. ---- Shwetha (talk) 02:36, 5 අගෝස්තු 2018 (යූටීසී)Reply[reply]

කෙටි කතා සාහිත්‍ය which you have nominated for speedy deletion is not a test page. I wish to find how you have judged that a test page. ---- Shwetha (talk) 14:26, 16 අගෝස්තු 2018 (යූටීසී)Reply[reply]

Please refer this. ---- Shwetha (talk) 14:36, 16 අගෝස්තු 2018 (යූටීසී)Reply[reply]