ආයුබෝවන්!සංස්කරණය

 
විකිපීඩියාව සංස්කරණයට
නො පැකිළෙන්න​!
බිය නො වන්න​!

ආයුබෝවන් නිමල්, ඔබව සිංහල විකිපීඩියාව වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
අප හා සම්බන්ධ වීම ගැන ඔබට ස්තූතිය පුද කරන අතර, ඔබ මෙහි බොහෝ කාලයක් රැඳේවා යි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

නවක සාමාජිකයන්ට ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි ලිපි කිහිපයක් මෙන්න:

ඔබ, විකිපීඩියානුවෙකු ලෙස මෙය සංස්කරණය කිරීම විනෝදයක් වනු ඇති බවට අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු! කරුණාකර සාකච්ඡා පිටු වලදී ඔබේ නම මෙසේ (~~~~) අත්සන් කරන්න, මෙමගින් ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ නම සහ දිනය සටහන් වනු ඇත. ඔබට උදවු අවශ්‍ය නම්, ප්‍රශ්න යොමු කරන ආකාරය බලන්න, වෙනත් සාමාජිකයෙකුගේ සාකච්ඡා පිටුවක දී ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න, එසේ නැතිනම් මෙය => {{helpme}} ඔබේ සාකච්ඡා පිටුවේ සටහන් කරන්න, එවිට කවුරුන් හෝ ඔබට උපකාර කිරීමට ඉදිරිපත්වනු ඇත.

ස්තූතියි ! --Cyrus noto3at bulaga මට කථා කරන්න 10:21, 10 මැයි 2018 (යූටීසී)

Cyrus noto3at bulaga මට කථා කරන්න 10:21, 10 මැයි 2018 (යූටීසී)

Onijaසංස්කරණය

ඔබ විසින් මෙම ලිපිය හිස් නොකල විය යුතුව තිබුණි. එය නුසුදුසු නම් සංස්කරණය කිරීම හෝ මකාදැමීමට යෝජනා කිරීම හෝ කල යුතුව තිබුණි. ---- Shwetha (talk) 10:29, 11 ජූලි 2018 (යූටීසී)

Ssc ක්‍රීඩාංගනයසංස්කරණය

ඔබ විසින් මෙම ලිපිය හිස් නොකල විය යුතුව තිබුණි. එය නුසුදුසු නම් සංස්කරණය කිරීම හෝ මකාදැමීමට යෝජනා කිරීම හෝ කල යුතුව තිබුණි. ---- Shwetha (talk) 10:32, 11 ජූලි 2018 (යූටීසී)

Copyright problems with ගූගල් නම වෙනස් කරගනීසංස්කරණය

 

Hello. Concerning your contribution, ගූගල් නම වෙනස් කරගනී, please note that Wikipedia cannot accept copyrighted text or images obtained from other web sites or printed material, without the permission of the author(s). This article or image appears to be a direct copy from http://vidya-gaweshana.blogspot.com/2015/08/google-inc-changes-name-to-alphabet.html. As a copyright violation, ගූගල් නම වෙනස් කරගනී appears to qualify for deletion under the speedy deletion criteria. ගූගල් නම වෙනස් කරගනී has been tagged for deletion, and may have been deleted by the time you see this message.

If you believe that the article or image is not a copyright violation, or if you have permission from the copyright holder to release the content freely under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License (CC-BY-SA) then you should do one of the following:

However, for textual content, you may simply consider rewriting the content in your own words. While contributions are appreciated, Wikipedia must require all contributors to understand and comply with its copyright policy. Wikipedia takes copyright concerns very seriously, and persistent violators will be blocked from editing. Thank you. Shwetha (talk) 15:06, 20 ජූලි 2018 (යූටීසී)