නිමල් මාගේ නියම නම නොවන අතර මාගේ අරමුණ විශ්ව දැනුමට ලංකාවෙන් දායකත්වයක් සැපයීමයි.

ස්තුතී

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:නිමල්&oldid=424613" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි