ලෝක වෙලාවන්හි ශ්‍රී ලංකාවෙහි කාලය මෙලෙස දැක්වේ.

UTC+05:30
UTC offset time zone
Behind (−) 0 Ahead (+)
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
45 45 45 45
Areas in a darker shade use daylight saving time. The base color shows the standard time.
  UTC+05:30 82.5 degrees E
Current time13:45, 30 සැප්තැම්බර් 2023 UTC+05:30 [refresh]
Meridians
 • Central82.5 degrees E
Date-time group (DTG)E*

අශ්‍රිත සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=UTC%2B05:30&oldid=436795" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි