ගාල්ල පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ පිහිටා ඇති දිස්ත්‍රික්කයකි. දිස්ත්‍රික්කයේ සම්පූර්ණ භූමි වර්ගප්‍රමාණය වර්ග කිමී 1,652 ක් වන අතර සම්පූර්ණ ජනගහණය ( 2019දි ) 1,130,000 ක් විය.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය ඉස්මතු කොට දැක්වුනු ශ්‍රී ලංකාවේ සිතියමක්
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය ඉස්මතු කොට දැක්වුනු ශ්‍රී ලංකාවේ සිතියමක්
රට ශ්‍රී ලංකාව
පළාතදකුණු පළාත
විශාලතම නගරයගාල්ල
සරිය
 • මුළු1,652 කිමී2 (638 සතරැස් සැත)
 • භූමිය1,617 කිමී2 (624 සතරැස් සැත)
 • ජලය35 කිමී2 (14 සතරැස් සැත)
ජනගහණය(2019)
 • මුළු1,130,000
 • ඝණත්වයBad rounding here680/කිමී2 (Bad rounding here1,800/වර්ග සැත)
වේලා කලාපශ්‍රී ලංකාව (UTC+05:30)
ISO 3166 කේතයLK-31

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය