ඉංග්‍රීසි යන්නෙන් පහත දෑ අදහස් විය හැක:

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉංග්‍රීසි&oldid=402819" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි