කොළඹ රෝමානු කතෝලික අග රදගුරු පදවිය

(කොළඹ අග රදගුරු පදවිය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)