සැකිල්ල:Infobox World Heritage Site

Lua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).
Lua දෝෂය in Module:Wikidata at line 85: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවිය
නිල නාමයLua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).
පිහිටීමLua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean)., Lua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).
මෙයට ඇතුළත් වන්නේLua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).
නිර්ණායකLua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).
සමුද්දේශLua දෝෂය in Module:Wikidata at line 85: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil). Lua දෝෂය in Module:Wikidata at line 85: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
විස්තීර්ණLua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).
ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කෙරුණේLua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).
අන්තරායට ලක් වූLua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).Lua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).
[[[d:Lua දෝෂය in Module:Wikidata at line 85: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).|විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න]]]
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Syntaxසංස්කරණය

{{Infobox World Heritage Site
| WHS     = <!-- name as inscribed on the World Heritage List -->
| image    = <!-- optional -->
| caption   = <!-- optional -->
| Location  = <!-- optional -->
| Type    = <!-- Cultural, Natural or Mixed --> 
| Criteria  =
| ID     =
| Link    = <!-- optional -->
| Region   = 
| Coordinates = <!-- optional; use {{coord}} -->
| Year    = 
| Session   = <!-- optional -->
| Extension  = <!-- optional -->
| Danger   = <!-- optional -->
| locmapin  = <!-- optional -->
| map_caption = <!-- optional -->
| map_width  = <!-- optional -->
| relief   = <!-- "1" for relief map - if available -->
| child    = <!-- optional; set to "yes" to embed this infobox within another infobox -->
| embedded  = <!-- optional; use to embed another infobox template within this one, e.g. {{Infobox mountain}} -->
}}

Notesසංස්කරණය

 • For Region, use the following UNESCO classifications[1]:
Africa encompassing Sub-Saharan Africa
Arab States Northern Africa and the Middle East
Asia-Pacific Asia and Oceania
Europe and North America Europe, Canada, USA
Latin America and the Caribbean entire Western Hemisphere minus Canada and the USA

Coordinatesසංස්කරණය

For coordinates, use {{coord}} with display=inline,title. Please do not be overly precise.

Microformatසංස්කරණය

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

hCard uses HTML classes including:

 • "adr"
 • "county-name"
 • "fn"
 • "label"
 • "locality"
 • "nickname"
 • "note"
 • "org"
 • "region"
 • "street-address"
 • "vcard"

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • "geo"
 • "latitude"
 • "longitude"

Please do not rename or remove these classes.

When giving coordinates, please don't be overly precise.

Examplesසංස්කරණය

Example 1
Infobox World Heritage Site
Lua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).
Lua දෝෂය in Module:Wikidata at line 85: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවිය
නිල නාමයLua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).
පිහිටීමNepal
මෙයට ඇතුළත් වන්නේLua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).
නිර්ණායකLua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).
සමුද්දේශLua දෝෂය in Module:Wikidata at line 85: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil). Lua දෝෂය in Module:Wikidata at line 85: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
අභිලේඛනය1979 (3වන සැසිය)
විස්තීර්ණ2006
ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කෙරුණේLua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).
අන්තරායට ලක් වූsince 2003
[[[d:Lua දෝෂය in Module:Wikidata at line 85: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).|විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න]]]

This example has no image:

{{Infobox World Heritage Site
| WHS     = Kathmandu Valley
| Location  = [[Nepal]]
| Type    = Cultural
| Criteria  = iii, iv, vi
| ID     = 121
| Region   = Asia-Pacific
| Year    = 1979
| Danger   = since 2003
| Extension  = 2006
}}
Example 2
Infobox World Heritage Site
Lua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).
The Kathmandu Darbar Square
යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවිය
නිල නාමයLua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).
පිහිටීමNepal
මෙයට ඇතුළත් වන්නේLua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).
නිර්ණායකLua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).
සමුද්දේශLua දෝෂය in Module:Wikidata at line 85: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil). Lua දෝෂය in Module:Wikidata at line 85: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
අභිලේඛනය1979 (3වන සැසිය)
විස්තීර්ණ2006
ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කෙරුණේLua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).
අන්තරායට ලක් වූsince 2003
[[[d:Lua දෝෂය in Module:Wikidata at line 85: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).|විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න]]]

This example uses an image of width 270px:

{{Infobox World Heritage Site
| WHS     = Kathmandu Valley
| Image    = [[File:Basantapurpalace.JPG|270px|The Kathmandu Darbar Square]]
| Location  = [[Nepal]]
| Type    = Cultural
| Criteria  = iii, iv, vi
| ID     = 121
| Region   = Asia-Pacific
| Year    = 1979
| Danger   = since 2003
| Extension  = 2006
}}
Example 3
Infobox World Heritage Site
Lua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).
Lua දෝෂය in Module:Wikidata at line 85: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවිය
නිල නාමයLua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).
පිහිටීමNepal
ඛණ්ඩාංක27°42′14″N 85°18′32″E / 27.704°N 85.309°E / 27.704; 85.309
මෙයට ඇතුළත් වන්නේLua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).
නිර්ණායකLua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).
සමුද්දේශLua දෝෂය in Module:Wikidata at line 85: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil). Lua දෝෂය in Module:Wikidata at line 85: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
අභිලේඛනය1979 (3වන සැසිය)
විස්තීර්ණ2006
ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කෙරුණේLua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).
අන්තරායට ලක් වූsince 2003
[[[d:Lua දෝෂය in Module:Wikidata at line 85: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).|විකිදත්ත සංස්කරණය කරන්න]]]

This example uses an image width of 230px:

{{Infobox World Heritage Site
| WHS     = Kathmandu Valley
| Image    = [[File:Basantapurpalace.JPG|230px|The Kathmandu Darbar Square]]
| Location  = [[Nepal]]
| Type    = Cultural
| Criteria  = iii, iv, vi
| ID     = 121
| Region   = Asia-Pacific
| Year    = 1979
| Danger   = since 2003
| Extension  = 2006
| locmapin  = Nepal
| relief   = 1
| coordinates = {{coord|27.704|85.309}}
| map_caption = Location in Nepal
}}

TemplateDataසංස්කරණය

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for Infobox World Heritage Site

An Infobox for World Heritage Sites

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
NameWHS Name

name as inscribed on the World Heritage List

Stringrequired
Imageimage Image

An image of the site

Stringoptional
Captioncaption Caption imagecaption

The image caption

Stringoptional
LocationLocation

Location of the site

Stringoptional
TypeType

The designated type: Cultural, Natural or Mixed

Stringrequired
CriteriaCriteria

The designated criteria i, ... ix or x

Stringrequired
IDID

The reference number

Numberrequired
RegionRegion

The UNESCO region: Africa, Arab States, Asia-Pacific, Asia and Oceania, Europe and North America, Latin America and the Caribbean

Stringrequired
LinkLink

A link, only used if no ID

Stringoptional
CoordinatesCoordinates coordinates

Use the {{coord}} template with display=inline, do not be overly precise.

Stringoptional
YearYear

Year site was listed

Stringoptional
SessionSession

Session site was inscribed: 1st – 40th

Stringoptional
ExtensionExtension

Extension

Stringoptional
DangerDanger

Period site has been in danger

Stringoptional
Location maplocmapin

Name of Location map to use, typically a country name

Stringoptional
Map captionmap_caption

Caption to use with the map

Stringoptional
Map widthmap_width

Width of displayed the map

Numberoptional
Reliefrelief

Use '1' for relief map - if available

Numberoptional
Childchild

set to 'yes' to embed this infobox within another infobox

Stringoptional
Embeddedembedded

Use to embed another infobox template within this one, e.g. {{Infobox mountain}}

Stringoptional

Tracking categoriesසංස්කරණය

See alsoසංස්කරණය

සැකිල්ල:UNESCO templates

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_World_Heritage_Site&oldid=414812" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි