රට අනුව ලෝක උරුම අඩවි වගුව

විකිමීඩියා ලැයිස්තු ලිපිය

2012 වන විට, "රාජ්‍ය පාර්ශවයන්" 157 ක පිහිටි, 962 ක ගණනක්[1] ලෝක උරුම අඩවි පැවතිනි.[2] අඩවි 962 අතුරින්, 745 ක් සංස්කෘතිකද, 188 ක් ස්වභාවිකද සහ 29 ක් මිශ්‍ර ගුණාංග සහිතද වෙයි. ලෝක උරුම කමිටුව විසින්, මෙම රටවල්, භූගෝලීය කලාප පහකට බෙදා ඇත: අප්‍රිකාව, අරාබි රාජ්‍යයන්, ආසියා-ශාන්තිකර, යුරෝපය හා උතුරු ඇමරිකාව, සහ ලතින් ඇමරිකාව හා කැරිබියානු යනුවෙනි.

2017 වන විට රට අනුව ලෝක උරුම අඩවි

ලෝක උරුම අඩවි සහිත රටවල් ලැයිස්තුව සංස්කරණය

රට ස්වාභාවික අඩවි සංස්කෘතික අඩවි මිශ්‍ර අඩවි Total sites Shared sites[3] යුනෙස්කෝ කලාපය
  Afghanistan 2 2 Asia and the Pacific
  Albania 1[note 1] 2 1 4 2 Europe and North America
  Algeria 6 1 7 Arab States
  Andorra 1 1 Europe and North America
  Angola 1 1 Africa
  Antigua and Barbuda 1 1 Latin America and the Caribbean
  Argentina 5 6[note 2][note 3][note 4] 11 3 Latin America and the Caribbean
  Armenia 2 1 3 Europe and North America
  Australia 12 4 4 20 Asia and the Pacific
  Austria 1[note 1] 9[note 5][note 6] 10 3 Europe and North America
  Azerbaijan 3 3 Europe and North America
  Bahrain 3 3 Arab States
  Bangladesh 1 2 3 Asia and the Pacific
  Barbados 1 1 Latin America and the Caribbean
  Belarus 1[note 7] 3[note 8] 4 2 Europe and North America
  Belgium 1[note 1] 12[note 9][note 3] 13 3 Europe and North America
  Belize 1 1 Latin America and the Caribbean
  Benin 1[note 10] 1 2 1 Africa
  Bolivia 1 6[note 4] 7 1 Latin America and the Caribbean
  Bosnia and Herzegovina 3[note 11] 3 1 Europe and North America
  Botswana 1 1 2 Africa
  Brazil 7 14[note 2] 1 22 1 Latin America and the Caribbean
  Bulgaria 3[note 1] 7 10 1 Europe and North America
සැකිල්ල:Country data Burkina Faso Burkina Faso 1[note 10] 2 3 1 Africa
සැකිල්ල:Country data Cambodia Cambodia 3 3 Asia and the Pacific
සැකිල්ල:Country data Cameroon Cameroon 2[note 12] 2 1 Africa
  Canada 10[note 13] 9 1 20 2 Europe and North America
සැකිල්ල:Country data Cape Verde Cape Verde 1 1 Africa
සැකිල්ල:Country data Central African Republic Central African Republic 2[note 12] 2 1 Africa
සැකිල්ල:Country data Chad Chad 1 1 2 Africa
සැකිල්ල:Country data Chile Chile 6[note 4] 6 1 Latin America and the Caribbean
  China 14 37[note 14] 4 55 1 Asia and the Pacific
  Colombia 2 6[note 4] 1 9 1 Latin America and the Caribbean
සැකිල්ල:Country data Congo Congo 1[note 12] 1 1 Africa
සැකිල්ල:Country data Costa Rica Costa Rica 3[note 15] 1 4 1 Latin America and the Caribbean
සැකිල්ල:Country data Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 3[note 16] 1 4 1 Africa
සැකිල්ල:Country data Croatia Croatia 2 8[note 11] 10 3 Europe and North America
  Cuba 2 7 9 Latin America and the Caribbean
සැකිල්ල:Country data Cyprus Cyprus 3 3 Europe and North America
සැකිල්ල:Country data Czech Republic Czech Republic 14[note 17] 14 1 Europe and North America
සැකිල්ල:Country data Democratic People's Republic of Korea Democratic People's Republic of Korea 2 2 Asia and the Pacific
සැකිල්ල:Country data Democratic Republic of the Congo Democratic Republic of the Congo 5 5 Africa
  Denmark 3 7 10 1 Europe and North America
සැකිල්ල:Country data Dominica Dominica 1 1 Latin America and the Caribbean
  Dominican Republic 1 1 Latin America and the Caribbean
සැකිල්ල:Country data Ecuador Ecuador 2 3[note 4] 5 1 Latin America and the Caribbean
සැකිල්ල:Country data Egypt Egypt 1 6 7 Arab States
සැකිල්ල:Country data El Salvador El Salvador 1 1 Latin America and the Caribbean
සැකිල්ල:Country data Eritrea Eritrea 1 1 Africa
  Estonia 2[note 8] 2 1 Europe and North America
  Ethiopia 1 8 9 Africa
සැකිල්ල:Country data Fiji Fiji 1 1 Asia and the Pacific
  Finland 1[note 18] 6[note 8] 7 2 Europe and North America
  France 5[note 19][note 20][note 21] 39[note 9][note 3][note 6][note 22] 1[note 23] 45 4 Europe, North America and Antarctica.
සැකිල්ල:Country data Gabon Gabon 1 1 Africa
සැකිල්ල:Country data Gambia Gambia 2[note 24] 2 1 Africa
සැකිල්ල:Country data Georgia (country) Georgia 3 3 Europe and North America
  Germany 3[note 25][note 1] 43[note 26][note 27][note 28][note 3][note 6][note 17] 46 6 Europe and North America
සැකිල්ල:Country data Ghana Ghana 2 2 Africa
  Greece 16 2 18 Europe and North America
සැකිල්ල:Country data Guatemala Guatemala 2 1 3 Latin America and the Caribbean
  Guinea 1[note 16] 1 1 Africa
සැකිල්ල:Country data Haiti Haiti 1 1 Latin America and the Caribbean
   Holy See/Vatican City 2[note 29] 2 1 Europe and North America
[[File:|22x20px|border |alt=Honduras|link=Honduras]] Honduras 1 1 2 Latin America and the Caribbean
සැකිල්ල:Country data Hungary Hungary 1[note 30] 7[note 5] 8 2 Europe and North America
සැකිල්ල:Country data Iceland Iceland 2 1 3 Europe and North America
  India 7 30[note 3] 1 38 1 Asia and the Pacific
  Indonesia 4 5 9 Asia and the Pacific
  Iran 2 22 24 Asia and the Pacific
  Iraq 5 1 6 Arab States
සැකිල්ල:Country data Ireland Ireland 2 2 Europe and North America
  Israel 9 9 Europe and North America[4]
  Italy 5[note 31] 50[note 29][note 32][note 6] 55 6 Europe and North America
  Jamaica 1 1 Latin America and the Caribbean
  Japan 4 19[note 3] 23 1 Asia and the Pacific
Jerusalem (Site proposed by Jordan)[note 33][5][6] 1 1 without State Party
  Jordan 4 1 5 Arab States
  Kazakhstan 2[note 34] 3[note 14] 5 2 Asia and the Pacific
සැකිල්ල:Country data Kenya Kenya 3 4 7 Africa
සැකිල්ල:Country data Kiribati Kiribati 1 1 Asia and the Pacific
සැකිල්ල:Country data Kyrgyzstan Kyrgyzstan 1[note 34] 2[note 14] 3 2 Asia and the Pacific
සැකිල්ල:Country data Laos Laos 3 3 Asia and the Pacific
සැකිල්ල:Country data Latvia Latvia 2[note 8] 2 1 Europe and North America
  Lebanon 5 5 Arab States
  Lesotho 1[note 35] 1 1 Africa
සැකිල්ල:Country data Libya Libya 5 5 Arab States
සැකිල්ල:Country data Lithuania Lithuania 4[note 8][note 36] 4 2 Europe and North America
  Luxembourg 1 1 Europe and North America
සැකිල්ල:Country data Madagascar Madagascar 2 1 3 Africa
සැකිල්ල:Country data Malawi Malawi 1 1 2 Africa
  Malaysia 2 2 4 Asia and the Pacific
සැකිල්ල:Country data Mali Mali 3 1 4 Africa
සැකිල්ල:Country data Malta Malta 3 3 Europe and North America
සැකිල්ල:Country data Marshall Islands Marshall Islands 1 1 Asia and the Pacific
සැකිල්ල:Country data Mauritania Mauritania 1 1 2 Arab States
සැකිල්ල:Country data Mauritius Mauritius 2 2 Africa
  Mexico 6 27 2 35 Latin America and the Caribbean
  Moldova 1[note 8] 1 1 Europe and North America
සැකිල්ල:Country data Micronesia Micronesia 2 2 Asia and the Pacific
සැකිල්ල:Country data Mongolia Mongolia 2[note 37] 3 5 2 Asia and the Pacific
  Montenegro 1 3 4 2 Europe and North America
  Morocco 9 9 Arab States
සැකිල්ල:Country data Mozambique Mozambique 1 1 Africa
සැකිල්ල:Country data Myanmar Myanmar 2 2 Asia and the Pacific
  Namibia 1 1 2 Africa
  Nepal 2 2[note 38] 4 Asia and the Pacific
  Netherlands 1[note 25] 9 10 1 Europe and North America
  New Zealand 2 1 3 Asia and the Pacific
සැකිල්ල:Country data Nicaragua Nicaragua 2 2 Latin America and the Caribbean
සැකිල්ල:Country data Niger Niger 2[note 10] 1 3 1 Africa
  Nigeria 2 2 Africa
  Norway 1 7[note 8] 8 1 Europe and North America
සැකිල්ල:Country data Republic of North Macedonia North Macedonia 1 1 Europe and North America
සැකිල්ල:Country data Oman Oman [note 39] 5 5 Arab States
  Pakistan 6 6 Asia and the Pacific
  Palau 1 1 Asia and the Pacific
සැකිල්ල:Country data Palestine Palestine 2 2 Arab States
සැකිල්ල:Country data Panama Panama 3[note 15] 2 5 1 Latin America and the Caribbean
  Papua New Guinea 1 1 Asia and the Pacific
සැකිල්ල:Country data Paraguay Paraguay 1 1 Latin America and the Caribbean
  Peru 2 8[note 4] 2 12 1 Latin America and the Caribbean
  Philippines 3 3 6 Asia and the Pacific
  Poland 1[note 7] 15[note 40][note 27][7] 16 3 Europe and North America
  Portugal 1 16[note 41] 17 1 Europe and North America
සැකිල්ල:Country data Qatar Qatar 1 1 Arab States
සැකිල්ල:Country data Republic of Korea Republic of Korea 1 13 14 Asia and the Pacific
  Romania 2 6 8 1 Europe and North America
  Russia 11[note 37] 18[note 8][note 36] 29 4 Europe and North America
  Saint Kitts and Nevis 1 1 Latin America and the Caribbean
  Saint Lucia 1 1 Latin America and the Caribbean
සැකිල්ල:Country data San Marino San Marino 1 1 Europe and North America
සැකිල්ල:Country data Saudi Arabia Saudi Arabia 5 5 Arab States
සැකිල්ල:Country data Senegal Senegal 2 5[note 24] 7 1 Africa
සැකිල්ල:Country data Serbia Serbia 5[note 11] 5 1 Europe and North America
සැකිල්ල:Country data Seychelles Seychelles 2 2 Africa
  Singapore 1 1 Asia and the Pacific
සැකිල්ල:Country data Slovakia Slovakia 2[note 30][note 1] 5 7 2 Europe and North America
  Slovenia 2 2[note 42][note 6] 4 3 Europe and North America
  Solomon Islands 1 1 Asia and the Pacific
  South Africa 4 5 1[note 35] 10 1 Africa
  Spain 4 42[note 41][note 42] 2[note 23] 48 4 Europe and North America
  Sri Lanka 2 6 8 Asia and the Pacific
  Sudan 1 2 3 Arab States
සැකිල්ල:Country data Suriname Suriname 1 1 2 Latin America and the Caribbean
  Sweden 1[note 18] 13[note 8] 1 15 2 Europe and North America
  Switzerland 3[note 31] 9[note 32][note 3][note 6] 12 4 Europe and North America
  Syria 6 6 Arab States
සැකිල්ල:Country data Tajikistan Tajikistan 1 1 2 Asia and the Pacific
සැකිල්ල:Country data Tanzania Tanzania 3 3 1 7 Africa
  Thailand 2 3 5 Asia and the Pacific
සැකිල්ල:Country data Togo Togo 1 1 Africa
සැකිල්ල:Country data Tunisia Tunisia 1 7 8 Arab States
  Turkey 16 2 18 Europe and North America
  Turkmenistan 3 3 Asia and the Pacific
සැකිල්ල:Country data Uganda Uganda 2 1 3 Africa
සැකිල්ල:Country data Ukraine Ukraine 1[note 1] 6[note 8][note 40] 7 3 Europe and North America
  United Kingdom 4 27[note 26] 1 32 1 Europe and North America
  United States 12[note 13] 11 1 24 2 Europe and North America
  United Arab Emirates 1 1 Arab States
  Uruguay 2 2 Latin America and the Caribbean
සැකිල්ල:Country data Uzbekistan Uzbekistan 1[note 34] 4 5 1 Asia and the Pacific
සැකිල්ල:Country data Vanuatu Vanuatu 1 1 Asia and the Pacific
  Venezuela 1 2 3 Latin America and the Caribbean
  Vietnam 2 5 1 8 Asia and the Pacific
සැකිල්ල:Country data Yemen Yemen 1 3 4 Arab States
සැකිල්ල:Country data Zambia Zambia 1[note 43] 1 1 Africa
සැකිල්ල:Country data Zimbabwe Zimbabwe 2[note 43] 3 5 1 Africa
(less Transboundary Sites) 14 18 2 34
Total 213 869 39 1 121 38 167 State Parties

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

  1. වර්ල්ඩ් හෙරිටේජ් ලිස්ට්, යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවි නිල අඩවි.
  2. යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවිය පරිදී, රාජ්‍ය පාර්ශවයන් යනු ලෝක උරුම සම්මුතිය වෙත අත්සන් තබා අපරානුමත කල රටවල්ය.
  3. Centre, UNESCO World Heritage. "UNESCO World Heritage Centre – World Heritage List (transboundary)". UNESCO. සම්ප්‍රවේශය 2018-07-03.
  4. According to UNESCO report, Israel is part of Europe and North America Region,
  5. "CLT-82/CH/CONF.015/8 – Report of the 1st Extraordinary Session of the Committee". UNESCO. සම්ප්‍රවේශය 23 October 2013.
  6. "CC-81/CONF. 008/2 Rev. - Justification for inscription on the List of World Heritage in Danger, 1982: Report of the 6th Session of the Committee". UNESCO. සම්ප්‍රවේශය 23 October 2013.
  7. Centre, UNESCO World Heritage. "Poland – UNESCO World Heritage Centre". UNESCO. සම්ප්‍රවේශය 29 September 2017.


උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: "note" නම් කණ්ඩායම සඳහා <ref> ටැග පැවතුණත්, ඊට අදාළ <references group="note"/> ටැග සොයාගත නොහැකි විය.