ඉක්මන් මකාදැමීම් සැකිලි
පොදු
{{db-g1}} {{db-g2}} {{db-g3}} {{db-g4}} {{db-g5}} {{db-g6}} {{db-g7}} {{db-g8}} {{db-g10}} {{db-g11}} {{db-g12}}
ලිපි
{{db-a1}} {{db-a2}} {{db-a3}} {{db-a5}} {{db-a7}} {{db-a9}} {{db-a10}}
යළියොමුවීම්
{{db-r2}} {{db-r3}}
ගොනු
F1 {{db-f1}}
{{Duplicate}}
F2 {{db-f2}}
{{Db-fpcfail}}
F3 {{db-f3}}
F4 {{Di-no source}}
{{Di-no license}}
{{Di-no source no license}}
{{Di-dw no source}}
{{Di-dw no license}}
{{Di-dw no source no license}}
F5 {{Di-orphaned fair use}}
F6 {{Di-no fair use rationale}}
{{Di-missing article links}}
F7 {{db-f7}}
{{Di-replaceable fair use}}
{{Di-disputed fair use rationale}}
F8 {{db-f8}}
{{Now commons}}
F9 {{db-f9}}
F10 {{db-f10}}
F11 {{Di-no permission}}
! {{Di-fails NFCC}}
ප්‍රවර්ග
{{db-c1}}
පරිශීලක පිටු
{{db-u1}} {{db-u2}} {{db-u3}}
සැකිලි
{{db-t2}} {{db-t3}}
ද්වාර
{{db-p1}} {{db-p2}}
බහුවිධ හේතු
{{db-බහුවිධ}}

This template is used to tag pages for speedy deletion under the speedy deletion criteria, specifically CSD G5. There is a separate template for each criterion—see the table to the right.

This template places the page into the categories Candidates for speedy deletion and Candidates for speedy deletion as having been created by blocked or banned users.

Usage සංස්කරණය

The template should be placed at the top of the page to be deleted.

Parameters සංස්කරණය

{{db-g5}}

This is the most basic form of the template.

{{db-g5|bot=ExampleBot}}

Bot accounts will specify the |bot= parameter to notify the reviewing admin that the page was tagged by an automated process.

{{db-g5|Example}} or {{db-g5|user=Example}}

This will specify the name of the banned or blocked user.

See also සංස්කරණය


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Db-g5/doc&oldid=553964" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි