සැකිල්ල:Di-disputed fair use rationale

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
ඉක්මන් මකාදැමීම් සැකිලි
පොදු
{{db-g1}} {{db-g2}} {{db-g3}} {{db-g4}} {{db-g5}} {{db-g6}} {{db-g7}} {{db-g8}} {{db-g10}} {{db-g11}} {{db-g12}}
ලිපි
{{db-a1}} {{db-a2}} {{db-a3}} {{db-a5}} {{db-a7}} {{db-a9}} {{db-a10}}
යළියොමුවීම්
{{db-r2}} {{db-r3}}
ගොනු
F1 {{db-f1}}
{{Duplicate}}
F2 {{db-f2}}
{{Db-fpcfail}}
F3 {{db-f3}}
F4 {{Di-no source}}
{{Di-no license}}
{{Di-no source no license}}
{{Di-dw no source}}
{{Di-dw no license}}
{{Di-dw no source no license}}
F5 {{Di-orphaned fair use}}
F6 {{Di-no fair use rationale}}
{{Di-missing article links}}
F7 {{db-f7}}
{{Di-replaceable fair use}}
{{Di-disputed fair use rationale}}
F8 {{db-f8}}
{{Now commons}}
F9 {{db-f9}}
F10 {{db-f10}}
F11 {{Di-no permission}}
! {{Di-fails NFCC}}
ප්‍රවර්ග
{{db-c1}}
පරිශීලක පිටු
{{db-u1}} {{db-u2}} {{db-u3}}
සැකිලි
{{db-t2}} {{db-t3}}
ද්වාර
{{db-p1}} {{db-p2}}
බහුවිධ හේතු
{{db-බහුවිධ}}
This template will categorize into Cat:Disputed non-free Wikipedia files.
This template notes that a non-free use rationale that is disputed. The image tagged can be deleted or removed from some uses 7 days after tagging unless resolved.
ParameterDescriptionTypeStatus
concernconcern
The specific concern regarding the fair use rationale.
Stringsuggested
datedate
The date the template is added
Dateoptional
helphelp
Displays help information when not equal to "off".
Default
on
Example
"on", "off"
Stringoptional
nocatnocat
Disable categorization.
Default
false
Booleanoptional

Format: inline

Test of raw TemplateData output:

This template notes that a non-free use rationale that is disputed. The image tagged can be deleted or removed from some uses 7 days after tagging unless resolved.

Template parameters

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
concernconcern

The specific concern regarding the fair use rationale.

Stringsuggested
datedate

The date the template is added

Dateoptional
helphelp

Displays help information when not equal to "off".

Default
on
Example
"on", "off"
Stringoptional
nocatnocat

Disable categorization.

Default
false
Booleanoptional
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Di-disputed_fair_use_rationale&oldid=458724" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි