"පරිශීලක සාකච්ඡාව:නිමල්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණය
(සංස්කරණය)
(සංස්කරණය)
 
 
ඔබ විසින් මෙම ලිපිය හිස් නොකල විය යුතුව තිබුණි. එය නුසුදුසු නම් සංස්කරණය කිරීම හෝ මකාදැමීමට යෝජනා කිරීම හෝ කල යුතුව තිබුණි. ---- [[User:Shwetha|Shwetha]] ([[User talk:Shwetha|talk]]) 10:32, 11 ජූලි 2018 (යූටීසී)
 
==Copyright problems with [[:ගූගල් නම වෙනස් කරගනී]]==
[[Image:Copyright-problem.svg|left|48px|alt=|link=]]Hello. Concerning your contribution, [[:ගූගල් නම වෙනස් කරගනී]], please note that Wikipedia cannot accept [[Wikipedia:Copyrights|copyrighted]] text or images obtained from other web sites or printed material, without the permission of the author(s). This article or image appears to be a direct copy from http://vidya-gaweshana.blogspot.com/2015/08/google-inc-changes-name-to-alphabet.html. As a copyright violation, [[:ගූගල් නම වෙනස් කරගනී]] appears to qualify for [[Wikipedia:Deletion policy|deletion]] under the [[Wikipedia:Criteria for speedy deletion|speedy deletion criteria]]. [[:ගූගල් නම වෙනස් කරගනී]] has been tagged for deletion, and may have been deleted by the time you see this message.
If you believe that the article or image is not a copyright violation, or if you have permission from the copyright holder to release the content freely under the ''[[Creative Commons licenses|Creative Commons Attribution/Share-Alike License]]'' (CC-BY-SA) then you should do one of the following:
 
:*If you have permission from the author, leave a message explaining the details at [[සාකච්ඡාව:ගූගල් නම වෙනස් කරගනී]] and send an email with the message to {{NoSpamEmail|permissions-en|wikimedia.org}}. '''See [[Wikipedia:Requesting copyright permission]] for instructions.'''
:*If a note on the original website states that it is licensed under the CC-BY-SA license, leave a note at [[සාකච්ඡාව:ගූගල් නම වෙනස් කරගනී]] with a link to where we can find that note.
:*If you hold the copyright to the material: send an e-mail from an address associated with the original publication to {{NoSpamEmail|permissions-en|wikimedia.org}} ''or'' a postal message to the [[wmf:Contact_us|Wikimedia Foundation]] permitting re-use ''under the [[Creative Commons licenses|CC-BY-SA]] and [[GNU Free Documentation License|GFDL]]'', and note that you have done so on [[සාකච්ඡාව:ගූගල් නම වෙනස් කරගනී]].
 
However, for textual content, you may simply consider rewriting the content in your own words. While contributions are appreciated, Wikipedia must require all contributors to understand and comply with its [[Wikipedia:Copyrights|copyright policy]]. Wikipedia takes copyright concerns very seriously, and persistent violators '''will''' be [[Wikipedia:Blocking policy|blocked]] from editing. Thank you. <!-- Inserted via Template:Nothanks-sd --> [[User:Shwetha|Shwetha]] ([[User talk:Shwetha|talk]]) 15:06, 20 ජූලි 2018 (යූටීසී)
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/425105" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි