ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න
By the mid 20th century, humans had achieved a mastery of technology sufficient to leave the atmosphere of the Earth for the first time and explore space.


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තාක්‍ෂණය&oldid=429332" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි