මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

22 අප්‍රේල් 2021

12 අප්‍රේල් 2021

6 අප්‍රේල් 2021

5 අප්‍රේල් 2021

2 මාර්තු 2021

18 පෙබරවාරි 2021

16 පෙබරවාරි 2021

6 පෙබරවාරි 2021

1 පෙබරවාරි 2021

28 ජනවාරි 2021

27 ජනවාරි 2021

15 දෙසැම්බර් 2020

7 දෙසැම්බර් 2020

30 නොවැම්බර් 2020

24 නොවැම්බර් 2020

20 නොවැම්බර් 2020

5 නොවැම්බර් 2020

26 ඔක්තෝබර් 2020

21 ඔක්තෝබර් 2020

7 ඔක්තෝබර් 2020

3 ඔක්තෝබර් 2020

29 සැප්තැම්බර් 2020

25 සැප්තැම්බර් 2020

10 සැප්තැම්බර් 2020

3 සැප්තැම්බර් 2020

31 අගෝස්තු 2020

26 අගෝස්තු 2020

6 අගෝස්තු 2020

23 ජූලි 2020

22 ජූලි 2020

9 ජූලි 2020

5 ජූලි 2020

2 ජූලි 2020

1 ජූලි 2020

17 ජූනි 2020

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/MediaWiki_message_delivery" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි