මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

8 ජූලි 2012

19 ජූනි 2012

29 මාර්තු 2012

28 මාර්තු 2012

27 මාර්තු 2012

9 නොවැම්බර් 2011

8 නොවැම්බර් 2011

7 නොවැම්බර් 2011

3 නොවැම්බර් 2011

2 නොවැම්බර් 2011

31 ඔක්තෝබර් 2011

23 ඔක්තෝබර් 2011

20 ඔක්තෝබර් 2011

14 ඔක්තෝබර් 2011

13 ඔක්තෝබර් 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/JhsBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි