මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

6 මැයි 2019

20 ඔක්තෝබර් 2017

13 සැප්තැම්බර් 2017

6 අගෝස්තු 2017

18 ජූලි 2017

3 ජූලි 2017

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/CAPTAIN_RAJU" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි