කැල්සියම් කාබනේට්

කැල්සියම් කාබනේට්.

කැල්සියම් කාබනේට්
Names
IUPAC name
Calcium carbonate
වෙනත් නාම
Identifiers
CAS number {{{value}}}
3D model (JSmol)
ChEBI CHEBI:{{{value}}}
ChemSpider
DrugBank
ECHA InfoCard 100.006.765 Edit this at Wikidata
E number E170 (colours)
KEGG {{{value}}}
PubChem {{{value}}}
RTECS number {{{value}}}
UNII
InChI
SMILES
Properties
Molecular formula CaCO3
Exact mass 100.0869 g/mol
Appearance Fine white powder
Density 2.71 g/cm3 (calcite)
2.83 g/cm3 (aragonite)
Melting point

825 °C (calcite)
1339 °C (aragonite)

Boiling point

decomposes

Solubility in water 0.00015 mol/L (25 °C)
Solubility product, Ksp 4.8×10−9[1]
Solubility in dilute acids soluble
Acidity (pKa) 9.0
Solubility product, Ksp 1.59
Structure
Crystal structure Trigonal
Space group 32/m
Hazards
Flash point {{{value}}}
Related compounds
Other anions Calcium bicarbonate
Other cations Magnesium carbonate
Strontium carbonate
Barium carbonate
Related compounds Calcium sulfate
Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Crystal structure of calcite


  1. Patnaik, Pradyot (2003). Handbook of Inorganic Chemical Compounds. McGraw-Hill. ISBN 0070494398. සම්ප්‍රවේශය 2009-06-06.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කැල්සියම්_කාබනේට්&oldid=379999" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි