අපයෙදුම් පෙරහන් කළමනාකරණ අතුරු මුහුණතට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු. The Abuse Filter is an automated software mechanism of applying automatic heuristics to all actions. This interface shows a list of defined filters, and allows them to be modified.

Of the last 2 actions, 0 (0%) has reached the condition limit of 2,000, and 0 (0%) has matched at least one of the filters currently enabled.

සියලු පෙරහන්

විකල්පවිදහන්නහකුලන්න
පෙරනයේ නම පොදු විස්තරය ප්‍රතිවිපාක තත්වය අවසන් වරට විකරණය කරන ලද්දේ දෘශ්‍යතාව
3 New user blanking articles ඉඩනොදෙන්න අක්‍රිය කෙරිණි Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) විසින් 04:07, 28 අප්‍රේල් 2023 ප්‍රසිද්ධ
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:අපයෙදුම්_පෙරහන" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි