පෙරහනේ පරාමිතීන්
පෙරනයේ නම:3

විස්තරය:

(පොදුවේ නැරඹිය හැකි)
කොන්දේසි:
!("confirmed" in user_groups) & page_namespace == 0 & ( new_size < 50 & old_size > 300 | new_size/(old_size + 1) < 0.1 ) & !(lcase(new_wikitext) rlike "#\s*redirect|{{(?:db-(?:attack|g10)|wi|wiktionary\s*redirect)\s*[|}]") & !(summary irlike "^(?:revert|rv|undid)")
සටහන්:
ධජ:
පෙරහන අවසන් වරට වෙනස් කලේ:Lee (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) විසින් 04:07, 28 අප්‍රේල් 2023
ඉතිහාසය:මෙම පෙරහනේ ඉතිහාසය නරඹන්න
මෙවලම්:මෙම පෙරහන වෙනත් විකියකට නිර්යාත කරන්න
ගැළපුණු විට සිදු කල යුතු ක්‍රියාකාරකම්
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:අපයෙදුම්_පෙරහන/3" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි