විකිපීඩියා:Templates for discussion

(විකිපීඩියා:TFD වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ප්‍රකාශන දෝෂය: අනපේක්‍ෂිත < මෙහෙයුම්කාරකය

Closing instructions

XFD backlog
V දෝෂය: අනීතික වේලාව දෝෂය: අනීතික වේලාව දෝෂය: අනීතික වේලාව ජූලි Total
CfD Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp 'ජූලි 2024'. Lua දෝෂය in Module:XfD_old at line 17: bad argument #1 to 'gmatch' (string expected, got nil).
TfD Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp 'ජූලි 2024'. Lua දෝෂය in Module:XfD_old at line 17: bad argument #1 to 'gmatch' (string expected, got nil).
MfD Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp 'ජූලි 2024'. 1
FfD Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp 'ජූලි 2024'. Lua දෝෂය in Module:XfD_old at line 17: bad argument #1 to 'gmatch' (string expected, got nil).
RfD 0 0 0 0 Lua දෝෂය in Module:XfD_old/AfD_and_MfD at line 69: attempt to index local 'dayContent' (a nil value).
AfD Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp '<strong class="error">දෝෂය: අනීතික වේලාව</strong>'. Lua දෝෂය: bad argument #2 to 'formatDate': invalid timestamp 'ජූලි 2024'. 0

On this page, the deletion or merging of templates and modules, except as noted below, is discussed.

How to use this page

සංස්කරණය

What not to propose for discussion here

සංස්කරණය

The majority of deletion and merger proposals concerning pages in the template namespace and module namespace should be listed on this page. However, there are a few exceptions:

Stub templates
Stub templates and categories should be listed at Categories for discussion, as these templates are merely containers for their categories, unless the stub template does not come with a category and is being nominated by itself.
Userboxes
Userboxes should be listed at Miscellany for deletion, regardless of the namespace in which they reside.
Speedy deletion candidates
If the template clearly satisfies a criterion for speedy deletion, tag it with a speedy deletion template. For example, if you wrote the template and request its deletion, tag it with {{Db-author}}.
Policy or guideline templates
Templates that are associated with particular Wikipedia policies or guidelines, such as the speedy deletion templates, cannot be listed at TfD separately. They should be discussed on the talk page of the relevant guideline.
Template redirects
List at Redirects for discussion.
Moving and renaming
Use Wikipedia:Requested moves.

Reasons to delete a template

සංස්කරණය
 1. The template violates some part of the template namespace guidelines, and can't be altered to be in compliance.
 2. The template is redundant to a better-designed template.
 3. The template is not used, either directly or by template substitution (the latter cannot be concluded from the absence of backlinks), and has no likelihood of being used.
 4. The template violates a policy such as Neutral point of view or Civility and it can't be fixed through normal editing.

Templates should not be nominated if the issue can be fixed by normal editing. Instead, you should edit the template to fix its problems. If the template is complex and you don't know how to fix it, WikiProject Templates may be able to help.

Templates for which none of these apply may be deleted by consensus here. If a template is being misused, consider clarifying its documentation to indicate the correct use, or informing those that misuse it, rather than nominating it for deletion. Initiate a discussion on the template talk page if the correct use itself is under debate.

Listing a template

සංස්කරණය

To list a template for deletion or merging, follow this three-step process. The use of Twinkle (explained below) is strongly recommended, as it automates and simplifies these steps. Note that the "Template:" prefix should not be included anywhere when carrying out these steps (unless otherwise specified).

Step Instructions
I: Tag the template. Add one of the following codes to the top of the template page:

Note:

 • If the template nominated is inline, do not add a newline between the TfD notice and the code of the template.
 • If the template to be nominated for deletion is protected, make a request for the TfD tag to be added, by posting on the template's talk page and using the {{editprotected}} template to catch the attention of administrators or Template editors.
 • For templates designed to be substituted, add <noinclude>...</noinclude> around the TfD notice to prevent it from being substituted alongside the template.
 • Do not mark the edit as minor.
 • Use an edit summary like
  Nominated for deletion; see [[Wikipedia:Templates for discussion#Template:name of template]]
  or
  Nominated for merging; see [[Wikipedia:Templates for discussion#Template:name of template]].
 • Before saving your edit, preview your edit to ensure the Tfd message is displayed properly.

Multiple templates: If you are nominating multiple related templates, choose a meaningful title for the discussion (like "American films by decade templates"). Tag every template with {{subst:tfd|heading=discussion title}} or {{subst:tfm|name of other template|heading=discussion title}} instead of the versions given above, replacing discussion title with the title you chose (but still not changing the PAGENAME code).

Related categories: If including template-populated tracking categories in the TfD nomination, add {{Catfd|template name}} to the top of any categories that would be deleted as a result of the TfD, this time replacing template name with the name of the template being nominated. (If you instead chose a meaningful title for a multiple nomination, use {{Catfd|header=title of nomination}} instead.)

TemplateStyles pages: The above templates will not work on TemplateStyles pages. Instead, add a CSS comment to the top of the page:

/* This template is being discussed in accordance with Wikipedia's deletion policy. Help reach a consensus at its entry: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Templates for discussion/Log/2024_ජූලි_24#Template:template_name.css */
II: List the template at TfD. Follow this link to edit today's TfD log.

Add this text to the top of the list:

 • For deletion: {{subst:tfd2|template name|text=Why you think the template should be deleted. ~~~~}}
 • For merging: {{subst:tfm2|template name|other template's name|text=Why you think the templates should be merged. ~~~~}}

If the template has had previous TfDs, you can add {{Oldtfdlist|previous TfD without brackets|result of previous TfD}} directly after the Tfd2/Catfd2 template.

Use an edit summary such as
Adding [[Template:template name]].

Multiple templates: If this is a deletion proposal involving multiple templates, use the following:

{{subst:tfd2|template name 1|template name 2 ...|title=meaningful discussion title|text=Why you think the templates should be deleted. ~~~~}}

You can add up to 50 template names (separated by vertical bar characters | ). Make sure to include the same meaningful discussion title that you chose before in Step 1.

If this is a merger proposal involving more than two templates, use the following:

{{subst:tfm2|template name 1|template name 2 ...|with=main template (optional)|title=meaningful discussion title|text=Why you think the templates should be merged. ~~~~}}

You can add up to 50 template names (separated by vertical bar characters | ), plus one more in |with=. |with= does not need to be used, but should be the template that you want the other templates to be merged into. Make sure to include the same meaningful discussion title that you chose before in Step 1.

Related categories: If this is a deletion proposal involving a template and a category populated solely by templates, add this code in the |text= field of the Tfd2 template but before the text of your rationale:

{{subst:catfd2|category name}}
III: Notify users. Please notify the creator of the template nominated (as well as the creator of the target template, if proposing a merger). It is helpful to also notify the main contributors of the template that you are nominating. To find them, look in the page history or talk page of the template. Then, add one of the following:

to the talk pages of the template creator (and the creator of the other template for a merger) and the talk pages of the main contributors. It is also helpful to make any interested WikiProjects aware of the discussion. To do that, make sure the template's talk page is tagged with the banners of any relevant WikiProjects; please consider notifying any of them that do not use Article alerts.

Multiple templates: There is no template for notifying an editor about a multiple-template nomination: please write a personal message in these cases.

Consider adding any templates you nominate for TfD to your watchlist. This will help ensure that the TfD tag is not removed.

After nominating: Notify interested projects and editors

සංස්කරණය

While it is sufficient to list a template for discussion at TfD (see above), nominators and others sometimes want to attract more attention from and participation by informed editors. All such efforts must comply with Wikipedia's guideline against biased canvassing.

To encourage participation by less experienced editors, please avoid Wikipedia-specific abbreviations in the messages you leave about the discussion, link to any relevant policies or guidelines, and link to the TfD discussion page itself. If you are recommending that a template be speedily deleted, please give the criterion that it meets.

සංස්කරණය

WikiProjects are groups of editors that are interested in a particular subject or type of editing. If the article is within the scope of one or more WikiProjects, they may welcome a brief, neutral note on their project's talk page(s) about the TfD. You can use {{Tfd notice}} for this.

Tagging the nominated template's talk page with a relevant Wikiproject's banner will result in the template being listed in that project's Article Alerts automatically, if they subscribe to the system. For instance, tagging a template with {{WikiProject Physics}} will list the discussion in Wikipedia:WikiProject Physics/Article alerts.

Notifying substantial contributors to the template

සංස්කරණය

While not required, it is generally considered courteous to notify the good-faith creator and any main contributors of the template and its talkpage that you are nominating for discussion. To find the creator and main contributors, look in the page history or talk page.

At this point, you've done all you need to do as nominator. Sometime after seven days have passed, someone else will either close the discussion or, where needed, "relist" it for another seven days of discussion. (That "someone" may not be you, the nominator.)

Once you have submitted a template here, no further action is necessary on your part. If the nomination is successful it will be added to the Holding Cell until the change is implemented. There is no requirement for nominators to be part of the implementation process, but they are allowed to if they so wish.

Also, consider adding any templates you nominate to your watchlist. This will help ensure that your nomination tag is not mistakenly or deliberately removed.

Twinkle is a convenient tool that can perform many of the posting and notification functions automatically, with fewer errors and missed steps than manual editing. Twinkle does not notify WikiProjects, although many of them have automatic alerts. It is helpful to notify any interested WikiProjects that don't receive alerts, but this has to be done manually.

Anyone can join the discussion, but please understand the deletion policy and explain your reasoning.

People will sometimes also recommend subst or subst and delete and similar. This means the template text should be "merged" into the articles that use it. Depending on the content, the template page may then be deleted; if preserving the edit history for attribution is desirable, it may be history-merged with the target article or moved to mainspace and redirected.

Templates are rarely orphaned—that is, removed from pages that transclude them—before the discussion is closed. A list of open discussions eligible for closure can be found at Wikipedia:Templates for discussion/Old unclosed discussions.

Closing discussion

සංස්කරණය

Administrators should read the closing instructions before closing a nomination. Note that WP:XFDcloser semi-automates this process and ensures all of the appropriate steps are taken.

Current discussions

සංස්කරණය

විකිපීඩියා:Templates for discussion/Log/2024 ජූලි 24 විකිපීඩියා:Templates for discussion/Log/2024 ජූලි 23 විකිපීඩියා:Templates for discussion/Log/2024 ජූලි 22 විකිපීඩියා:Templates for discussion/Log/2024 ජූලි 21 විකිපීඩියා:Templates for discussion/Log/2024 ජූලි 20 විකිපීඩියා:Templates for discussion/Log/2024 ජූලි 19 විකිපීඩියා:Templates for discussion/Log/2024 ජූලි 18 විකිපීඩියා:Templates for discussion/Log/2024 ජූලි 17

Lua දෝෂය in Module:XfD_old at line 17: bad argument #1 to 'gmatch' (string expected, got nil).

Completed discussions

සංස්කරණය

A list of completed discussions that still require action taken on the template(s) — for example, a merge between two infoboxes — can be found at the "Holding Cell".

For an index of all old and archived discussions, see Wikipedia:Templates for discussion/Log/Archives.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:Templates_for_discussion&oldid=670964" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි