විකිපීඩියා:ඉල්ලීම්

(විකිපීඩියා:Requests වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ඉල්ලීම් අංශය

පහත දැක්වෙන සේවා සහ උපකාර විකිපීඩියාවෙහිදි ඉල්ලා සිටීම සිදුකල හැක (විකිපීඩියා නාමඅන්තරය අතර පවතින ස්වකීය පිටුවල විස්තර කරන ලද අනදමට). අනෙකුත් ප්‍රයෝජනවත් නාමාවලි සදහා, ඉහළින් දැක්වෙන ගමන් කිරීමේ ස්ථම්භය (navigation bar) බලන්න.

උපකාර ආශ්‍රිත

අන්තර්ගතය ආශ්‍රිත

ආරවුල් ආශ්‍රිත

පරිපාලකත්වය ආශ්‍රිත

පරිශීලකයන් ආශ්‍රිත


විකිමාධ්‍යයෙහි ද්‍යෝෂය වාර්තා සහ විශේෂ ලක්ෂණ ඉල්ලීම් සදහා, කරැණාකර bugzilla.wikimedia.org භාවිත කරන්න

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:ඉල්ලීම්&oldid=544799" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි