නිර්නාමික (ප්‍රවිෂ්ට නොවුනු) පරිශීලකයන්සංස්කරණය

"නිර්නාමික (ප්‍රවිෂ්ට නොවුනු) පරිශීලකයන්ගේ සාකච්ඡා/අදහස් වලට ප්‍රතිචාර නොදක්වමි." යැයි සමහරක් ඔලුව ඉදිමුණු පරිශීලකයන් කෑ කෝ ගසන්නේ ඇයි? --- 112.135.222.143 05:19, 3 ජූලි 2010 (යූටීසී)

2010 අහවර වෙන්න කලින්ම මේක සංරක්ෂණය වුනේ කොහොමද අයිබෝං?? -- 112.135.149.229 13:55, 16 ජූලි 2010 (යූටීසී)

ෆෙලිඩේ ව්‍යාපෘතියසංස්කරණය

 • මේ පිළිබඳව දැනට බොහෝ ගැටළු පවතින බැවින් ඔබගේ අදහස් මෙහි දක්වන්න.
 • Since most people here are having a lot of issues about the above please suggest how you think this should be solved.

--Lee 13:52, 19 අප්‍රේල් 2010 (යූටීසී)

I reckon several things should be done.
 1. User:ෆෙලිඩේ should be blocked immediately for their improper user name. Per en:WP:ORGNAME no user is allowed to use a company, group username.
 2. As far as I know, community consensus is needed if some editor needs to add a header message to many articles if its done in mass scale.
 3. I propose to add a hidden category for every felidae article.
 4. Paid editing is frowned upon often. See also en:Wikipedia:Paid editing (guideline). My belief is paid editing should be banned altogether in all Wikimedia projects. Since Wiki is a Web 2.0 application, if only common users are contributed to such websites it becomes meaningful to have this as a wiki.
 5. I am not much of a fan of translating wiki articles. If you write your own article one can guarantee the quality of an article. The editors should gain knowledge on the topic by referring sources themselves. Therefore I propose deleting all poorly translated felidae articles. At least the fragmented nonsensical articles such as පෞද්ගලික ජීවිතය.
 6. Inform meta:stewards on the situation.
 7. Inform the ICTA to stop meddling with Wikipedia, until they fully understand our policies and guidelines and do it with prior acknowledgement of Wikimedia foundation.
 8. Document this incident for future reference and to help in if such situation arise in other wikis.
Kind regards--Chanaka L (talk) 15:39, 19 අප්‍රේල් 2010 (යූටීසී)


සිංහල විකිය ඉංග්‍රීසී විකියේ ලිපියක් පරිවර්ථනයට වඩා අපේම යමක් සඳහන් වනුයේ නම් ඉතා කැමැත්තෙමි. එක ලිපියක් ගෙන එහි කොටස් වෙන වෙනම ලිපි ලෙස පළ කිරීමක් ෆෙලිඩේ විසින් කරනු ලැබේ යැයි මා හට අසන්නට ලැබිණ. මෙහි සත්‍යතාවය තහවුරු කර ගත යුතුය. කෙසේ නමුදු සිංහල ලිපියක් ලිවීම විකියට මහත් සහයෝගයක් සේ දකිමි. ලිපි නොලියා එය වැරදි යැයි කියමින් සිටීම අනුමත නොකරමි. නමුත් රුපියල් වෙනුවෙන් මෙය කරන්නේ නම් එහි ගුණාත්මකභාවය උසස් මට්ටමක තිබිය යුතුය. සමහර තැන්වලදී එම අගය නැතිව ෆෙලිඩේ ලිපි ලියා ඇති බව දුටිමි.බිඟුවා 18:03, 19 අප්‍රේල් 2010 (යූටීසී)

ෆෙලිඩේ ගැන මට සිතනදේ ෆෙලිඩේ යනු මුදල් ඉපයීම සඳහා නවතම ක්‍රමයක් අනුගමනය කරන ව්‍යාපාරිකයෙකි.
ෆෙලිඩේ ලිපි දකින මා හට විවිධ සිතිවිලි පහලවේ.

 1. සිංහල wiki ලිපි සංඛ්‍යව වැඩිකරගතයුතු බව සැබවි, මුදල් යහමින් ඇත්නම් කලයුතුව තිබුනේ පාසල්/උසස් අධ්‍යපන සිසුන් අතර wiki තරඟයක් පැවත්වීම වැන්නකි.
 2. ෆෙලිඩේ ආයතනයේ පුද්ගලයෙකුට යමක් wikipedia වෙනුවෙන්කර අඒ සඳහා මුදලක් ගැනීමත සිතක් පහලවන්නට ඇත.
  :නැතිනම් ICTA නිලධාරියෙකුට sinhala wikipedia සඳහා ජනතා උනන්දුව මදවීම පිලිබඳ කලකිරී මුදල්දී හෝ මෙය දියුණු කිරීමද සිතෙන්නට ඇත.
 3. ICTA සහ Felide අතර ගිවිසුමක් ඇතිවන්නට ඇත.
 4. එම ගිවිසුම අනුව සපයන ලිපි සංඛ්‍යව මත ගෙවන මුදල තීරණය වන්නට ඇත.
 5. කලක් ගතවනවිට මුදලට ඇති ආශව නම් මානව ගුණය Felide ආයතනයට පහලවන්නට ඇත.
 6. අඩු මහන්සියකින්, කෙටි කලකින් ලිපි සපයා වැඩි මුදලක් ඉපැයීමේ ක්‍රම අත්හදා බලන්නට ඇත.
 7. සිංහල wikipediaනුවන්ගේ සහ ICTA ආයතනයේ නොවිමසිලිමත්බව පන්න රිලවාට ඉනිනං බඳින්නට ඇත.
මේ සියල්ල හුදෙක් මගේ සිතිවිලි පමණි.
තුති ! Singhalawap 04:23, 10 අප්‍රේල් 2010 (යූටීසී)


පෞද්ගලික ජීවිතය‎ නම් ෆෙලිඩේ ලිපිය බලන්න. බැරක් ඹබාමා පිලිබඳ English ලිපියේ පෞද්ගලික ජීවිතය‎ කොටස ෆෙලිඩේ විසින් පෞද්ගලික ජීවිතය‎ නමින් පරිවර්තනය කර ඇත.
මෙවැනි ලිපි බොහෝ ඇත. මින් පසු මම කිසිදිනක ෆෙලිඩේ පිලිබඳ කථා නොකරම්. මගේ කාලය ඊට වඩා වැදගත් කටයුතු සඳහා යෙදවීමට බලාපොරොත්තු වෙමි. Singhalawap 05:11, 20 අප්‍රේල් 2010 (යූටීසී)
I see Felidae has created a string of articles again yesterday. Instead of holding back until the community decides on what to do, they are continuing with that disruptive behaviour. Since little enforcement action is happening here, I believe it's time to alert stewards, considering this is an urgent situation. I'll contact a steward right away now. Best--Chanaka L (talk) 01:51, 21 අප්‍රේල් 2010 (යූටීසී)
I held back my comments as User:Chanakal promised intervention by a steward. Almost 2 weeks have lapsed and Felidae & Nirman is continuing the damage. Where is the steward?
Due to quantum and the massive rate at which these two are uploading the articles a single person or a group of three or four can not arrest the situation. Hence intervention by administrators/Stewards is mandatory.
I would briefly pronounce my analysis on actions of Felidae & Nirman:
 • First Felidae had started uploading and suddenly due to some reason became absent and Nirman took over. Then Felidae and very recently for a very brief period Nirman was doing the upload.
 • The original English articles are broken down into small portions & therefore the benefit to reader will be minimal or non-existent.
 • The links in original English articles are ignored by the translators and hence producing Orphan Pages with no potential of linkage to other articles in the Wikipedia.
 • The images along with captions are ignored to a greater extent and hence the benefit is not passed on to the Sinhala reader.
 • The Templates in the original English article are ignored. This is a golden opportunity to translate the templates. It is not done and hence the data especially in the introduction are presented in a form which is of no usage to the reader.
 • According to the norms of Wikipedia the introduction to the article is the nutshell and hence should be preserved. Either it is badly translated or the whole introduction is not translated.
 • Sections and sub-sections (sometimes single sentences) are translated (or attempted to translate) and presented as individual Sinhala articles. Here the issues are
 1. naming of articles. Some bizarre titles are given which have no relevance to content or which are totally mis-leading.
 2. as only a part of the whole article is presented as an article the reader will have no way of co-relating it with any other portion which would be translated and would not know when it will appear in the Wikipedia.
 • The bad grammar and bad sinhala words in the translation. Translations are poor and does not reflect the meaning in original English article. On top of that the about 80% of words in most articles are wrong. This will confuse the minds of readers and would not definitely provide any benefit. Even the titles of the articles are wrong Sinhala.
 • There are instances the same English article is translated three times and presented as three Sinhala articles. The three titles are almost the same but due to bad Sinhala usage had survived as three distinct titles.

Considering all the above, it is very clear that the uploads of articles by Felidae and Nirman is definitely damaging the Sinhala Wikipedia irreversibly. They seems to be in a hurry to upload and/or ignorant about Sinhala grammar and/or not concerned to bother about grammar or Wikipedian customs and/or not wanted to bother about anything because of SOME HIDDEN PROTECTION. Apparently ICTA and/or Felidae had confessed about involvement of money for each translated article. EVEN IF WE DISREGARD ALL I HAVE POINTED ABOVE I REALLY DO NOT KNOW WHY WIKIPEDIA IS NOT BOTHERED ABOUT THAT INVOLVEMENT OF MONEY. ---චතුනි අලහප්පෙරුම 13:37, 2 මැයි 2010 (යූටීසී)
I blocked the account User:ෆෙලිඩේ because the user name is improper according the Wikipedia policies. Below are the things the community agrees upon. If you find anything is wrong please mention it here.
 • Felidae (the company) have to stop claiming ownership on articles immediately and the tags added so far need to be removed.
 • It is not preferred by the community someone using an organization name as a user name. Articles should be uploaded by real users not by proxies and whoever does that must be responsible for what they upload.
--Lee 12:36, 6 මැයි 2010 (යූටීසී)
Saluting your effort to resolve the issue, with your due permission I would point out that පරිශීලක:Nirman is the first user used by Felidae Company before using පරිශීලක:ෆෙලිඩේ. The user පරිශීලක:Nirman had been active from 29th December 2008 to 28th March 2009. After that පරිශීලක:ෆෙලිඩේ had been active from 28th March 2009 to 06th May 2010. පරිශීලක:Nirman had been active on 20th July 2009 and on 24th April 2010 and hence he is still active and capable to continue the devastation.
Ironically, it is පරිශීලක:Nirman who had commenced using tags that claimed ownership of the translations to Felidae (the Company). For proof please see පයිතගරස් ප්‍රමේයයෙහි ප්‍රයෝජන හා ප්‍රතිඵල made by පරිශීලක:Nirman on 28th March 2009 and Diabetes Diagnosis made by පරිශීලක:Nirman on 13th January 2009. Throughout his activation period in each and every article uploaded by him පරිශීලක:Nirman had used the tag claiming the ownership of the translations to Felidae (the Company).
Hence the tag should be cleared in these articles too & this user who is having the Potential & desire to include this tag in his future articles too should be blocked.
The tag is not the only issue in these articles. The other major issues are:
 • short portions of the English articles chosen for translation.
 • Bad titles given
 • improper translation
 • wrong sinhala letters
 • wrong sinhala words
 • non-usage of templates
 • non-usage of images/Files
  If the two users (and any future users who may be used by Felidae(the Company)) are kept blocked we can as a community try to
 • correct the Sinhala letters, words & the translation
 • use proper templates and images
 • amalgamate the short articles and make large and comprehensive articles which represent translations of original English articles.
  By the way is it legal to remove this tag from these articles? By Wikipedian norms a portion of an article should not be removed without the consent of the original user who did it. Now with the user blocked, what is the situation? Thank you --- චතුනි අලහප්පෙරුම 14:20, 6 මැයි 2010 (යූටීසී)
Thank you & congratulations for your wise decision. We have to clearly mention its not the "word" ෆෙලිඩේ its a company having a user name what matters.: other thing is I do not think just changing the name & fulfilling above 2 criteria is not enough. That company has done following major errors too.

Hope we came to a happy ending of our fight for justice & betterment of our future generation, but be vigilant. Remember though ප්‍රභාකරන් is no more on the earth, shadows are all over the world. Singhalawap

Yes, චතුනි. It is perfectly OK to remove that tag since it is placed to claim ownership. You are not allowed to own articles in Wikipedia. The community owns them. --Lee 15:58, 6 මැයි 2010 (යූටීසී)
A new user by the name පරිශීලක:නවෆෙලිඩේ has come up. What shall we do? -- චතුනි අලහප්පෙරුම 17:53, 6 මැයි 2010 (යූටීසී)
මේක රු 1000ට මිනී මරණ උන් ඉන්න ලෝකයක්. Real war has started it seems. Will help Lee to fight. Remember its a fight between a terrorist who will do any thing to complete his task (making money & getting an award) & genuine people whom need to create a better future for the next generation. අමතක කරන්න එපා සමගිය බලයවේ ! Singhalawap 18:08, 6 මැයි 2010 (යූටීසී)

අලුත් විකිපීඩියාවක් - සුබ අනාගතයක්සංස්කරණය

I have started work, after the war with the culprit. My prorities for now will be....

 • Improve the articles by ෆෙලිඩේ if its a useful topic. Remove the unethical bottom tag
 • Remove the unethical bottom tag if article is acceptable but topic is not that important
 • Deleted the grossly erroneous & useless articles by ෆෙලිඩේ
(about the heading- Nothing political, Just for fun)
Singhalawap 15:27, 6 මැයි 2010 (යූටීසී)

pls dont delete articles. let us know what the articles are. will send them back to the original translators.

as i have explained to lee Yesterday we have created another account to proceed our work and there is no war we have started. we use the user name felidae because we are responsible for the articles we have uploaded. then you can identify the articles we have uploaded and give us your feedback if any, as you are doing now. and most of the time its not the person who is doing the translation uploads the article. however if Lee still thinks that we should not use our company name will change it. But remember we are not trying to get any commercial mileage by doing that. and the Tag line. we understand your concerns - will take action on that. no one can own wiki articles - we understand that.

Pls don't delete the articles. but you can put that tag, so we can send them back to the original translator and get them corrected.

But With a new account we can't edit the article headings of our previous articles. We have some people working on this. we try our best to correct, assure quality. so please help us by being lenient for some time. may be for two weeks,for us to do the required corrections in the previous articles.


as i have mentioned earlier You need to assist us in many ways.lets meet and discuss when u guys are available.

Till then please reactivate our account.

you can send your feedback directly to hasithadela@gmail.com my mobile is 0716841009 Hasitha

Reply to Hasithaසංස්කරණය

Why u need personal calls & e-Mail. Talk face to face here, so all wikipeaians know whats going on.

 • Remember we have not contributing to this for money. Most of us are professionals & having family to take care of. So we cant be correcting all the 5000 shit u add to wikipedia.
 • At least know the basics of wikipedia. Learn to sign at end of the articles so others know t whom we should reply
 • Till then please reactivate our account. අට්ටික්කා ගහෙන් මල් ඉල්ලලා අඬන්න එපා. මං දන්න තරමට Master Lee ඒ ගොනා වික්කා.
 • at least try to understand he reason your account is blocked. Its not because of word "Felide". Its not accepted by wikipedia to keep accounts for groups/institutes or companies. Only individual humans are allowed to to keep accounts. (Remember its only for humans. Not for බල්ලෝල, නරි or බූරුවෝ.
 • don't try to play foul. please please. I beg u for the 1st & last time

There is only one way to get cooperation from wikipedia community. If u want to know more, read සාකච්ඡාව:වෙසක් උත්සවය

තෙරුවන් සරණයි! Singhalawap 05:11, 7 මැයි 2010 (යූටීසී)

reply to Hasitha - (for message we has placed for me in his talk page)සංස්කරණය


Seems you are on right track. No worries if so. Awaiting to see your commitment, so we could treat you as a real wikipedian.

 • Its nice to see that you at least now know how to sign.
 • I have not taken any thin personal, actually I do not take personal things so serious. This is something important than personal issues.
 • Yes I as angry, but even now I say most or your work your company did in the past were dirty. If you got hurt due to my words I apologize you. I will treat you as good friend or even as my brother once you are start driving in the right track. (Think that you are on the right track but not yet started driving)
 • No Institute or body could influence, order or change policies of wikipedia. Only the policies accepted by the community works. Even though we could localized miner (language dependent) policies like naming conventions, any thing harmful for spirit & base of wikipedia will not entertained. So removing the tag is must.
 • If you say that you could re organize the articles hence not to delete we could wit & see. But you give us a acceptable time frame & do not upload new articles until that task is completed. But there are articles must be deleted suck as ඩී.බී. විජේතුංග with spell errors. The correct article exist with much better information.
 • In the process of merging you have to divert from your so called tree as some content is best to be added to articles created by other wikipedians.
 • We thank you if you have requested to meet us in private. But I can remember a request saying we could me people working under u. (ok forget that past). I personally not like to meet you in person until we build the trust. As I said early රුපියල් 1000ටත් මිනී මරන අය ඉන්නවා. So the problem is not availability but about trust. Once you cheated genuine wikipedians, e-mailing them and asking for my contact details without saying that you are representing ෆෙලිඩේ.Hope you have invited චතුනි too.
 • Read well & study about the concept of wikipedia & ජිම් වේල්ස්. World is fortunate enough to have such a great person who came up with one of the most value concepts exists among human kind. This will show that basis is companies & money but individual volunteers.
Finlay thank you for showing human qualities. If you cooperate with community ideas, we can go a long journey together. Singhalawap 11:31, 7 මැයි 2010 (යූටීසී)

"Unethical Tag" (Cut & Past from Master Lee's talk page)සංස්කරණය

Dear Singhalawap,

There is nothing unethical about telling the truth that the particular article was developed under the Sinhala Wikipedia development project. Please read my post above clarifying the purpose of this tag.


Thanks,

Kanishka

--Kanishkas 19:48, 8 මැයි 2010 (යූටීසී)

How can any one with common senses term this uploads by පරිශීලක:නවෆෙලිඩේ as "Sinhala Wikipedia development project"? This is utter destruction.
When the administrator Lee took the decision to block පරිශීලක:‍ෆෙලිඩේ for naming convention, it was also pronounced that adding an ownership tag will not be allowed and permission was granted to remove them too. This implies that any attempt to include such a tag in an article is illegal.
If this පරිශීලක:නවෆෙලිඩේ or his supporters/advisers insist about the tag and continue to include that in their uploads, I suppose you have to block පරිශීලක:නවෆෙලිඩේ or any other future user who attempts such.
Though they categorically deny non-involvement of money with these uploads, this insistence to include this tag creates a doubt in our minds about that denial. -- චතුනි අලහප්පෙරුම 20:07, 8 මැයි 2010 (යූටීසී)

Reply to Kanishka & all unethical users from Felideසංස්කරණය

 • කිතුලට ගිය මිනිහටත් උත්තරයක් තිබුනා.
 • ඇට නැති දිවනේ. ඕනෙ විදියකට නැමෙනවා.
 • You do a minute work. Wiki community has to work to improve the article. Double burden, to find errors & to improve (& to fined where to merge)
 • Keep in mined - අපි පරණ ගොන්නු වික්කා
Singhalawap 05:58, 9 මැයි 2010 (යූටීසී)

Bottom tagසංස්කරණය

Bottom tag - will discuss this with the other project partners as to what can be done on this. hope we can give u a favorable response soon. --Hasithad 06:12, 10 මැයි 2010 (යූටීසී)

I think that should remove from wiki. wiki is not a place to publish advertisements. also please have these kind of discussions on කෝපි කඩේ not in personal profiles. බිඟුවා 08:47, 10 මැයි 2010 (යූටීසී)
Dear බිඟුවා
I agree with your suggestion to discussions this on කෝපි කඩේ. I had to reply in this page as Kanishka kept a massage to me in this page. Will copy & past all into Kopi kade.
Dear Lee forgive me for using this page to reply him.
Singhalawap 08:55, 10 මැයි 2010 (යූටීසී)