බටහිර ආසියාව

බටහිර ආසියාව හෝ නිරිත දිග ආසියාව යනු, ආසියාවෙහි බටහිර දිගතම උප ප්‍රදේශය වෙයි.