ප්‍රවර්ගය:අවධානය යොමු කළ යුතු අධිකාරී පාලන හැඳුනුම් සමග පවතින පිටු

This category may contain pages that use {{Authority control}} or are associated with the template, and which need attention. They are sorted under the various different issues, listed below.

  • D: A page is connected to a Wikidata item but has a |qid= parameter which does not match. (This parameter will be ignored by the template, but it's probably worth to check what has happened and remove the invalid parameter.
  • N: පිටුව තුළ නොපවතින අධිකාරී පාලන ප්‍රවර්ගයක් දක්වා ඇත. බොහෝ දුරට හේතුව වන්නේ නව හැඳුනුමක් එකතු කර ඇති මුත් අදාළ සංස්කාරකවරයා එයට අදාළ ප්‍රවර්ග තවම සාදා නොතිබීම වේ.
  • Q: වලංගු-නොවන |qid= පැරාමිතියක් සපයා ඇත.
  • R: Additional parameter is a duplicate of qid parameter.
  • S: A page is using an unrecognised |state= parameter. It should be either collapsed, expanded or autocollapse. Any invalid values can be fixed or removed.
  • U: Categories listed here do not conform to any expected naming convention, rendering the template useless. The solution is to either remove the template from the category, or improve/update the module to accommodate the new category naming convention.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 176 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 176 වේ.

N

U

"අවධානය යොමු කළ යුතු අධිකාරී පාලන හැඳුනුම් සමග පවතින පිටු" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 182 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 182 ද වෙති.

N