ජපන් පාලනය යටතේ කොරියාව

Between 1910 and 1945, Korea was part of the Empire of Japan following an annexation. Joseon Korea had come into the Japanese sphere of influence with the Japan–Korea Treaty of 1876, and a complex coalition of the Meiji government, military, and business officials[6] began a process of integrating the Korean peninsula's politics and economy with Japan. The Korean Empire (proclaimed in 1897) became a protectorate of Japan with the Japan–Korea Treaty of 1905; thereafter Japan ruled the country indirectly through the Japanese Resident-General of Korea. Japan formally annexed Korea in 1910 in the Japan–Korea Treaty of 1910,[7] without the consent of the former Korean Emperor Gojong, the regent of the Emperor Sunjong.[8][9][10] The Japanese Empire had established the Korean peninsula as a colony of Japan administered by the Governor-General of Chosen based in Keijō (Gyeongseong) which governed Korea with near-absolute power.

Korea under Japanese rule
日本統治時代の朝鮮
Nippon Tōchi-jidai no Chōsen
일제강점기 (日帝強占期)
Iljegangjeomgi
1910–1945
Seal
Seal of the
Government-General
of Korea
ජාතික ගීය: "Kimigayo"
Korea (dark red) within the Empire of Japan (light red) at its greatest extent in 1942
Korea (dark red) within the Empire of Japan (light red) at its greatest extent in 1942
තත්ත්වයColony of the
Empire of Japan
අගනුවර
සහ විශාලතම නගරය
Keijō (Gyeongseong)a
නිල භාෂා(ව) Japanese
Korean
ආගම
රජය Constitutional monarchy
Emperor 
• 1910–1912
Meiji
• 1912–1926
Taishō
• 1926–1945
Shōwa
 
• 1910–1916 (first)
Terauchi Masatake
• 1944–1945 (last)
Nobuyuki Abe
Historical eraEmpire of Japan
17 November 1905
•  Annexation treaty signed
22 August 1910
• Annexation by Japan
29 August 1910
1 March 1919
• Sōshi-kaimei order
10 November 1939
2 September 1945
ව්‍යවහාර මුදලKorean yen
ISO 3166 codeKP
Preceded by
Succeeded by
Korean Empire
People's Republic of Korea
Soviet Civil Administration in Korea
United States Army Military Government in Korea
වර්තමානයේ මෙය අයත් වන්නේ South Korea
 North Korea
  1. Sarah Thal. "A Religion That Was Not a Religion: The Creation of Modern Shinto in Nineteenth-Century Japan". In The Invention of Religion., eds. Peterson and Walhof (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2002). pp. 100–114.
  2. Hitoshi Nitta. "Shintō as a 'Non-Religion': The Origins and Development of an Idea". In Shintō in History: Ways of the Kami, eds. Breen and Teeuwen (Honolulu: University of Hawai'i, 2000).
  3. John Breen, "Ideologues, Bureaucrats and Priests", in Shintō in History: Ways of the Kami.
  4. Hitoshi Nitta. The Illusion of "Arahitogami" "Kokkashintou". Tokyo: PHP Kenkyūjo, 2003.
  5. Wi Jo Kang (1997). Christ and Caesar in Modern Korea: A History of Christianity and Politics. SUNY Press. p. 62. ISBN 9780791432488.
  6. Duus, Peter (1995). The Abacus and the Sword: The Japanese Penetration of Korea, 1895-1910. Volume 4 of Twentieth Century Japan: The Emergence of a World Power (reprint ed.). Berkeley: University of California Press (published 1998). p. 23. ISBN 9780520213616. සම්ප්‍රවේශය 13 ජනවාරි 2021. [...] Meiji imperialism, and more specifically expansion into Korea, was the product of a complex coalition uniting the Meiji leaders, backed and prodded by a chorus of domestic politicians, journalists, businessmen, and military leaders, with a sub-imperialist Japanese community in Korea.
  7. "Treaty of Annexation". USC-UCLA Joint East Asian Studies Center. 11 පෙබරවාරි 2007 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 19 පෙබරවාරි 2007.
  8. Korea Focus on Current Topics. Korea Foundation. 1995. p. 34. සම්ප්‍රවේශය 13 ජනවාරි 2021. [...] Sunjong's 'royal decree' promulgating the 1910 Annexation Treaty lacked the king's signature [...].
  9. Duus, Peter (1995). The Abacus and the Sword: The Japanese Penetration of Korea, 1895-1910. Volume 4 of Twentieth Century Japan: The Emergence of a World Power (reprint ed.). Berkeley: University of California Press (published 1998). p. 18-24. ISBN 9780520213616. සම්ප්‍රවේශය 13 ජනවාරි 2021.
  10. Yutaka, Kawasaki (7 අගෝස්තු 1996). "Was the 1910 Annexation Treaty Between Korea and Japan Concluded Legally?". Murdoch University Electronic Journal of Law. සම්ප්‍රවේශය 19 පෙබරවාරි 2007.
 
විකිඋද්ධෘත සතුව පහත තේමාව සම්බන්ධයෙන් උද්ධෘත එකතුවක් ඇත:

ඛණ්ඩාංක: 37°35′N 127°00′E / 37.583°N 127.000°E / 37.583; 127.000

සැකිල්ල:Gaichi සැකිල්ල:States in the sphere of influence of Imperial Japan during World War II සැකිල්ල:Japanese occupations සැකිල්ල:Empire of Japan