ඉන්ද්‍රියයෝ (ව්‍යුහ විද්‍යාව)

(ඉන්ද්‍රියය (ව්‍යුහ විද්‍යාව) වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ඉන්ද්‍රියයෝ(ඉංග්‍රීසි:  Organs), ඉන්ද්‍රියය (ඉංග්‍රීසි:  Organ)

Organ
Internal organs.png
Many of the internal organs of the human body
තොරතුරු
ලතින්organi
ග්‍රීකΟργανο
පද්ධතියOrgan systems
හඳුන්වනයන්
FMA67498
ව්‍යූහ විද්‍යාත්මක ශබ්දමාලාව