ව්‍යූහ විද්‍යාත්මක ශබ්දමාලාව

විකිමීඩියා ලැයිස්තු ලිපිය

ව්‍යූහ විද්‍යාත්මක ශබ්දමාලාව (ඉංග්‍රීසි:  Anatomical terminology) යනු වෛද්‍යවරුන් විසින් භාවිතා කරණු ලබන scientific terminology එකක් වේ.