ඉන්ද්‍රිය පද්ධති (ඉංග්‍රීසි:  Organ system). 1. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය 2. ස්නායු පද්ධතිය

පද්ධතියක් පිලිබඳ උදාහරණයක්: ස්නායු පද්ධතිය.

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉන්ද්‍රිය_පද්ධති&oldid=484825" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි