ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න
Madelung rule.svg

1වන ආවර්තයේ ඇති රසායනික මූලද්‍රව්‍යයසංස්කරණය

2වන ආවර්තයේ ඇති රසායනික මූලද්‍රව්‍යයසංස්කරණය

3වන ආවර්තයේ ඇති රසායනික මූලද්‍රව්‍යයසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ආවර්තය_(ආවර්තිතා_වගුව)&oldid=346271" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි