ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1841 (MDCCCXLI) නම් ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුනේ, සිකුරාදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත), පොදු යුගයෙහි (CE) සහ ක්‍රිස්තු වර්ෂ (AD) නාමකරණයන්හී 1841 වන වසර, 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය තුල 841 වන වසර, 19 වන සියවස තුල 41 වන වසර, සහ 1840ගණන් දශකයෙහි 2 වන වසර ලෙසිනි. between 1583 and 1929 and with Julian Value: 1841 is 12 calendar days difference, which continued to be used until the complete conversion of the Gregorian calendar was entirely done in 1929.

සහශ්‍රවර්ෂය: 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: 18 වන සියවස19 වන සියවස20 වන සියවස
දශක: 1810ගණන්  1820ගණන්  1830ගණන්  – 1840ගණන් –  1850ගණන්  1860ගණන්  1870ගණන්
වසර: 1838 1839 184018411842 1843 1844


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1841&oldid=436545" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි