සහශ්‍රවර්ෂය: 1 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්: ක්‍රිපූ  1 වන සියවස1 වන සියවස2 වන සියවස
දශක: ක්‍රිපූ  10ගණන් ක්‍රිපූ  0ගණන් 0ගණන්10ගණන්20ගණන් 30ගණන් 40ගණන්
වසර: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ප්‍රවර්ග: උපත්මරණවාස්තු විද්‍යාව
සංස්ථාපන කිරීම්විසංස්ථාපනය කිරීම්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=10ගණන්&oldid=288377" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි