සටහන: සමහරවිට, '30ගණන් යන්න, 1930ගණන්, 1830ගණන් හෝ, විවිධ සියවස්හී අනෙකුත් එවැනි දශක සඳහා කෙටියෙදුම් වශයෙන් භාවිතා වෙයි– දශක ලැයිස්තුව බලන්න
සහශ්‍රවර්ෂය: 1 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්: ක්‍රිපූ  1 වන සියවස1 වන සියවස2 වන සියවස
දශක: 0ගණන් 10ගණන් 20ගණන්30ගණන්40ගණන් 50ගණන් 60ගණන්
වසර: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
ප්‍රවර්ග: උපත්මරණවාස්තු විද්‍යාව
සංස්ථාපන කිරීම්විසංස්ථාපනය කිරීම්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=30ගණන්&oldid=288827" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි