සොෆි කුමරිය වෙසෙක්ස් හි කවුන්ටස්වරිය

සොෆී කුමරිය වෙසෙක්ස් කවුන්ටස්වරිය දෙවන එලිසබෙත් රාජෝත්තමාවියගේ හා ෆිලිප් කුමරුගේ බාල පුත්‍රයා වන එඩ්වඩ් කුමරු ,වෙසෙක්ස් හි අර්ල්වරයාගේ බිරිඳ වේ.