යමෙක් පැවත එන පරපුර වර්ෂය ලෙස හදුන්වන අතර ඔහු රාජකීය පරපුරකින් පැවත ඒ නම් එය රාජවංශය වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රාජවංශය&oldid=495883" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි