සැකිල්ල:ප්‍රවර්ග වැඩිදියුණු කරන්න

(සැකිල්ල:Cleanup-cat වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)